ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХАСКОВО
 
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
 
от инж.Георги Иванов – Кмет на община Хасково
 
ОТНОСНО: Изменение на чл.29 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково.
 
 
Уважаеми госпожи и господа общински съветници,
 
Домашен социален патронаж е комплекс от социални услуги, предоставяни в общността – по домовете на възрастни хора и хора с увреждания. 
През годините социалният патронаж се е развивал, усъвършенствал и има доказани традиции и високо качество на предлаганите услуги. 
Мисията на Домашния социален патронаж е да реализира обществения ангажимент към възрастните хора и хората с увреждания, като ги подпомогне в тяхната естествена семейна среда чрез:
• Доставяне на храна по домовете – ежедневно се предлага топла и диетична храна, съобразена с изискванията за диетично хранене на хората от третата възраст;
• Поддържане на хигиената в дома на обслужваните лица;
• Съдействие при подаване на молби в Дирекция „Социално подпомагане”, здравните институции и др., при инвалидност или тежко заболяване;
• Съдействие за снабдяване с необходимите технически помощни средства за болни и хора с увреждания;
• Наблюдение на здравното състояние /измерване на кръвно и др./ и съдействие за получаване на медицинска помощ;
• Битови услуги – закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост, заплащане на сметки за ток, телефон, вода и др. със средства на лицето.
• Помощ в общуването и поддържането на социални контакти; подпомагане и разширяване на възможностите на потребителите на социални услуги да водят самостоятелен начин на живот;
 
Таксата за социалната услуга, която заплащат към настоящия момент потребителите не е променена от 2008 г. и не отразява реалните разходи на едно лице. 
Изхождайки от естеството на работа и изискванията за предоставяне на качествена социална услуга, предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното
 
 
Р Е Ш Е Н И Е:
 
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково изменя чл.29 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково, както следва:
§1 „Чл.29 (1) Лице, ползващо услугите в системата на Домашен социален патронаж, заплаща месечна такса в размер на действителната стойност за един храноден.
(2) Разходите, свързани с предоставянето на социалната услуга, са за сметка на Община Хасково.
(3) Таксата по ал.1 се дължи пропорционално за времето, през което се ползва социалната услуга.” 
 
инж. Г.Иванов
КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО
 
 
Досегашен текст на чл.29 от Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на Община Хасково
 
 
Чл.29.(1) Лице, ползващо услугите в системата на Домашен социален патронаж, заплаща месечна такса, както следва:
- 60% заплащат всички лица с личен доход до 150.00 лв. /изм. с Решение №79 от 04.04.2008 г./
- лицата с личен доход над 150 лв., заплащат реалната стойност на един храноден, съобразно определената диета. /изм. с Решение №79 от 04.04.2008 г./
- Ветераните от войните заплащат месечна такса в размер на 30% от получаваната от тях пенсия. /изм. с Решение №341 от 30.09.2005 г./
- Военноинвалидите заплащат 30% от размера на определената такса. /доп. с Решение №79 от 04.04.2008 г./
(2) Реалната издръжка на едно лице включва месечните разходи за храна, работно облекло, хигиенни материали, както и съответната част от общите разходи за електрическа и топлинна енергия, вода.Месечните разходи се намаляват с даренията и завещанията от местни и чуждестранни физически и юридически лица, включително случаите на спонсорство, помощите от донорски програми и благотворителност.
(3) Дължимата такса се удържа от личните доходи на лицето.