ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №43

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 22.02.2019 ГОД.

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №842

 

 

І. На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите, Общински съвет – Хасково реши:

1. Дава мандат на кмета на Община Хасково – Добри Беливанов,  за участие в заседанията на общите събрания на Асоциация по В и К Хасково.

 

2. При невъзможност да участва лично, възлага на представителя по т.1 да упълномощи с изрично пълномощно Велин Балкански – заместник-кмет на Община Хасково.

 

3. Съгласува позиция по точките от проекта за дневен ред на Общо събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Хасково, което ще се проведе на 01.03.2019г., петък, от 11.00 ч. в сградата на Областна администрация Хасково, „Малка зала“ както следва:

 

По точка 1: Приема решение: На основание чл.198в, ал.4, т.10 от Закона за водите и чл.9, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по Водоснабдяване и канализация, Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия,  обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Хасково, приема годишния отчет за дейността на Асоциацията за 2018 г.  – „ЗА”.

По точка 2: Приема решение: На основание чл.9, ал.2 и чл.26 от Правилника за организацията и  дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия,  обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Хасково, приема отчет за изпълнението на бюджета на Асоциацията за 2018 г.  – „ЗА”.

 

По точка 3: Приема решение: На основание чл.38, ал.1 от Закона за счетоводството, Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия,  обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Хасково, приема годишния финансов отчет (ГФО) на Асоциацията за 2018 г. – „ЗА”.

 

По точка 4: Приема решение: На основание чл.198в, ал.4, т.9 от Закона за водите и чл.9, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по Водоснабдяване и канализация, Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия,  обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Хасково, приема бюджета на Асоциацията за 2019 г. – „ЗА”.

         

       

ІІ. На основание чл.60, ал.1 от АПК, Общински съвет – Хасково допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                             /Таня Захариева/