ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №43

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 22.02.2019 ГОД.

 

 

    

РЕШЕНИЕ №841

 

 

       

На основание: чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от ЗМСМА,  Общински съвет – Хасково реши:

 

       

1. Дава съгласие Община Хасково да кандидатства с проектно предложение към програмният оператор на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономически пространство 2014-2021 г. по покана за набиране на проектни предложения „Нови младежки центрове“.

       

2. Потвърждава, че всички дейности по проектно предложение на община Хасково към програмният оператор на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономически пространство 2014-2021 г. по покана за набиране на проектни предложения „Нови младежки центрове“, отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие на община Хасково 2014-2020 година.

       

3. Упълномощава кмета на Община Хасково да предприеме всички необходими действия, свързани с подготовката и електронно подаване на проектното предложение към програмният оператор на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономически пространство 2014-2021 г. по покана за набиране на проектни предложения „Нови младежки центрове“ в ИСУН 2020.

 

4. Дава съгласие при одобрение на проектното предложение към програмният оператор на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономически пространство 2014-2021 г. по покана за набиране на проектни предложения „Нови младежки центрове“, да бъде променен предмета на дейност на бивш Дом за деца и юноши „Асен Златаров”, находящ се ПИ с идентификатор 77195.716.505 (стар идентификатор кв.258, имот пл.№5009) по КК на гр.Хасково.

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                /Таня Захарие