ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №43

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 22.02.2019 ГОД.

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №840

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково реши:

 

       

1. Дава съгласие Община Хасково да кандидатства с проект: “Интегриран проект за създаване на туристически атракции и изграждане на прилежаща инфраструктура, свързани с националните паметници на културата на територията на община Хасково и популяризирането й като туристическа дестинация“, по процедура чрез подбор на проектни предложения BG16RFOP001-6.002 “Развитие на туристически атракции“ по Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 год.

 

       

2. Потвърждава, че всички дейности по проект: “Интегриран проект за създаване на туристически атракции и изграждане на прилежаща инфраструктура, свързани с националните паметници на културата на територията на община Хасково и популяризирането й като туристическа дестинация“,  отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие на община Хасково 2014-2020 година.

 

 3. Упълномощава кмета на Община Хасково да предприеме всички необходими действия, свързани с подготовката и електронно подаване на проектното предложение: “Интегриран проект за създаване на туристически атракции и изграждане на прилежаща инфраструктура, свързани с националните паметници на културата на територията на община Хасково и популяризирането й като туристическа дестинация“, в ИСУН 2020.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                   /Таня Захариева/