ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №43

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 22.02.2019 ГОД.

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №839

 

 

        

На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 94 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2019 г., Общински съвет – Хасково реши:

 

 1. Приема бюджета на Община Хасково за 2019 г., както следва:
  1. ПО ПРИХОДИТЕ:                                            75 382 019 лв.

 

Държавни приходи:

 • Обща субсидия за делегирани от държавата

дейности по чл. 50 от ЗДБРБ за 2019 г.                               41 720 900  лв.

 • Собствени приходи за държавно делегирани

дейности                                                                                   395 187 лв.

 • Извършени плащания от/за сметки за СЕС /нето/            - 61 865 лв.                   
 • Чужди средства от други лица   (-)                                 -   3 450 лв.
 • Преходен остатък по дейности държавна отговорност    2 402 635 лв.

                        Всичко държавни приходи:                     44 453 407 лв.

 

Общински приходи:

 • Данъчни приходи                                                           10 810 000 лв.
 • Неданъчни приходи                                                        13 656 890 лв.
 • Трансфери за местни дейности:

 – обща изравнителна субсидия                                         2 149 400 лв.

– зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища

                                                                                               194 200 лв.  

 • Целева субсидия от Републиканския  бюджет за капиталови разходи                                                                        1 479 800 лв.
 • Трансфери   между бюджетни сметки (-)                           - 422 020 лв.
 • Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)                                                                                          - 400 000 лв.
 • Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата

     от Европейския съюз (нето)                                                -   68 254 лв.

 • Погасяване на дългосрочен заем (-)                                - 1 559 713 лв.
 • Погашения по финансов лизинг и търговски кредит            - 273 546 лв.
 • Друго финансиране –предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации  (-)                                                                                   - 1 000 000 лв.
 • Преходен остатък от общински дейности                         6 361 855 лв.

                    Всичко общински приходи:                              30 928 612 лв.

 

1.2. ПО РАЗХОДИТЕ:                                                          75 382 019 лв.

За дейности държавна отговорност                                44 453 407 лв.

За общински дейности, в т.ч.                                           30 928 612 лв.

 

 

  Бюджетът на община Хасково, съгласно показателите по чл.45 от ЗПФ е представен в Приложение №1А, Приложение №6А и Приложение №17Б.

 

2.Утвърждава индикативен годишен разчет за сметки от Европейския съюз, съгласно Приложение №8.      

3. Одобрява разпределение на преходния остатък от 2019 г. в размер на 8 764 490 лв. съгласно Приложение №3.

 

 • за държавна отговорност                                                  2 402 635 лв.
 • за общински отговорност                                                  6 361 855 лв.

4. Приема план за разпределение на капиталовите разходи за 2019 г-, съгласно Приложение №7Б, като:

4.1. Одобрява разпределението на средствата от целева субсидия за капиталови разходи в размер на 1 479 900 лв. 

4.2. Приема разчет за разходите, които се финансират чрез §40-00 “Постъпления от продажба на нефинансови активи“ в размер на 780 000 лв. съгласно Приложение № 7В.

 

5.      Одобрява размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през бюджетната година в размер на 350 000 лв.

6.      Одобрява финансовата рамка на разпоредителите  с бюджет в община Хасково за 2019 г., съгласно Приложение №5А.

7.       Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2019-2021 г., съгласно Приложение №16А.

8. Приема следните лимити за разходи:

8.1.           Средства за социално-битово и културно обслужване в размер не повече от  3% върху утвърдените разходи за основни заплати на лицата назначени по трудови правоотношения;

8.2.            Представителни разходи на Кмета в размер на 16 000 лв.;

8.3.            Представителни разходи за Общинския съвет в размер на 10 000 лв.;

8.4.           За работно облекло в общинските предприятия и дейностите, чиято издръжка е „местна отговорност“ (за която няма специални наредби регламентиращи вида му) до 250 лв. на служител;

8.5.            За стимулиране на деца с изявени дарби, съгласно Програма за мерките за закрила на деца с изявени дарби  в размер на 20 000 лв.;

8.6.            За финансиране на процедури „ИН ВИТРО“ и „ИН ВИВО“ на семейства и лица, живеещи на семейни начала на територията на община Хасково с репродуктивни проблеми в размер на 100 000 лв.;

8.7. Еднократни финансови помощи за здраве в полза на граждани на Община Хасково, съгласно Правилник за реда, начина и условия за предоставянето им в размер на 50 000 лв. 

8.8. Разходи за финансиране на младежки дейности, разходвани съгласно утвърдени правила, приети от Общински съвет през 2018 г., в размер на 50 000 лв.

8.9. Еднократни финансови помощи за новородени деца, разходвани съгласни правила в размер  на 200 000 лв.

9. На основание чл. 94, ал.3, т.1 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет одобрява максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. по бюджета на общината, като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават сумата от 8 728 986 лв.

10. Одобрява максималния размер на поетите ангажименти за разходи, които могат да бъдат поети през годината 2019 г., като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават сумата от 29 125 956 лв.

11. Утвърждава разчет за целеви разходи:

11.1. За членски вноси в размер до 27 000 лв.

11.2. Помощи за погребения в размер на 350 лв. (с ДДС) за покриване на разходите за погребение на самотни, бездомни, безпризорни, без близки и роднини, настанени в заведения за социални услуги хора и сумата от 100 лв. (с ДДС) за подпомагане погребенията на регистрираните в службите за социално подпомагане.

11.3. Утвържадава списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи по Приложение №9.

11.4.Упълномощава кмета на Общината да утвърди поименни списъци представени от ръководителите на второстепенните звена и размера на компенсиране в рамките от 60 до 85% от действителните разходи в зависимост от отдалечеността на населеното място.

12.Одобрява план – сметка по Закона за опазване на околната среда за приходите и разходите от такса битови отпадъци по чл.66 от ЗМДТ, съгласно Приложение №10А;

13. Утвърждава годишен разчет на субсидии за :

13.1. За "Клуб на инвалидите", "Клуб на слепите", "Клуб на диабетоболните", "Сдружение Диабет 2012", Съюза на пенсионерите и други сдружения с нестопанска цел с предмет на дейност в социалнатасфера за финансиране текущите им разходи в размер до 30 000 лв. общо.

13.2. За читалищата сумата в размер на 626 203 лв., в т.ч. преходен остатък от 2018 г., разпределени съгласно Приложение №11.

14. Одобрява за „Тролейбусен транспорт“ ЕООД – 90 000 лв., разпределени, както следва:  за финансиране разходи за ел.енергия през 2019 г. – 40 000 лв. и капиталов трансфер за покупка на паркоавтомати през 2019 г. – 50 000 лв.

15. Възлага на кмета да определи бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен, да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението му.

16. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства от ЕС за плащания по проекти финансирани със средства от ЕС, по други международни, национални и други програми, включително и на бюджетни организации, чийто бюджет е част от общинския бюджет. Срокът на погасяване се обвързва със сроковете на ползване на съответното финансиране и може да превишава края на бюджетната година.

17. Одобрява Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи на община Хасково в размер на 600 000 лв., от които до 100 000 лв. за възстановяване на средства за разходи за питейна вода.

18. Упълномощава кмета да отразява служебно промените по общинския бюджет с размер на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства в съответствие с волята на дарителя/спонсора.

18.1. – отпада.

18.2. – отпада.

18.3. – отпада.

19. - отпада.

20. Определя размера на общинския дълг при спазване на ограниченията в чл.32 от Закона за публичните финанси, съгласно Приложение №12.

21. Утвърждава разходването на бюджетните средства да се осъществява при спазване на следните приоритети:

21.1. Плащания по обслужване на общинския дълг за 2019 г., съгласно чл.40 от ЗПФ.

21.2. Разходи за заплати, осигурителни плащания, стипендии и медикаменти.

21.3. Разходи за храна, отопление и осветление на социалните и образователни заведения.

21.4. Разходи за изпълнение на проекти по Оперативните програми на ЕС.

21.5. Разходи за чистота.

21.6. Просрочени разходи.

22. Упълномощава кмета да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници, за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

23. Упълномощава кмета да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансирани и за съфинансиране на общински програми и проекти.

24. Утвърждава планираните разходи, числеността на щатния и извънщатен персонал и средните месечни брутни заплати в частта местни дейности за 2019 г., съгласно Приложение №13А.

25. Приема Културен календар за 2019 г. на община Хасково  в  размер на 270 000  лв., съгласно Приложение №14А.

26. Приема Спортен календар за 2019 г. на община Хасково  в  размер на 80 000  лв., съгласно Приложение №15Б.

27. Определя субсидия за културни институции, състави и дружества в сферата на изкуството и културата за 2019 г. в размер 200 000 лв.

28. Определя субсидия за спортни клубове за развитие на детско-юношеския спорт на територията на общината за 2019 г. в размер 300 000 лв.

29. Определя диференцирани стандарти за „местна издръжка” в детските градини (ДГ) на делегиран бюджет в зависимост от начина на отопление:

29.1. Чрез газ – в размер на 20 лв. на дете до 4-годишна възраст на месец и целево покриване на реалните разходи за храна от местни приходи.

29.2. Чрез други видове горива и енергия – в размер на 22 лв. на дете до 4-годишна възраст на месец и целево покриване на реалните разходи за храна от местни приходи.

30. Определя от общинския бюджет за 2019 г. в частта за ’’местни дейности” годишен трансфер за финансиране на ДКТ ’’Иван Димов” в размер на 72 000 лв., съгласно сключен договор с Министерство на културата, на основание чл.5, ал. 2 от Закона за закрила на културата.

31. Компенсират се от бюджета на община Хасково до 8 лв. (с ДДС) от стойността на абонаментните карти за една линия по избор във вътрешноградския транспорт за лицата над 67 години. Издадената абонаментна карта трябва да съдържа трите имена и ЕГН на притежателя. Ползването и е валидно само с документ за самоличност. Картата не може да се преотстъпва на друго лице. При нарушение същата се отнема, без право на друга такава.

32. Компенсират се от бюджета на община Хасково издадени превозни карти за тролейбусен транспорт за деца с над 50% степен на увреждане и придружителя му.

33. Одобрява списък на разпоредителите с бюджет съгласно Приложение №4.

34. Приема за сведение протокол от публичното обсъждане на бюджета на община Хасково за 2018 г., съгласно Приложение №18.

35. Възлага на кмета на общината да предостави трансфери в размер на 189 000 лв. по бюджетите на училищата за охрана и ремонтни дейности, съгласно Приложение №19.

           .

                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                              /Таня Захариева/