ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №43

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 22.02.2019 ГОД.

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №837

 

 

       

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.18, ал.2 от Закона за закрила и развитие на културата и чл.22, ал.2 от Закона за народните читалища, Общински съвет – Хасково изменя и допълва Наредбата за финансиране от собствените приходи на общината на общинските културни институти, читалища, културни организации и творци, приета с Решение №637 от 30.03.2018 г. и доп. с Решение №728 от 27.07.2018 г. на Общински съвет – Хасково, както следва:

 

§1 В чл. 2, ал.2, т.3 изразът „общо в размер на 62 % от определените в бюджета на Община Хасково финансови средства за подпомагане на културата от собствените приходи на общината“ става: „общо в размер на 65% от определените в бюджета на Община Хасково финансови средства за подпомагане на културата от собствените приходи на общината.

В чл. 2, ал.2, т. 4  изразът „общо в размер на 6 % от определените в бюджета на Община Хасково финансови средства за подпомагане на културата от собствените приходи на общината“ става: „общо в размер на 16% от определените в бюджета на Община Хасково финансови средства за подпомагане на културата от собствените приходи на общината.

В чл. 2, ал.2, т. 5  изразът „общо в размер на 3% от определените в бюджета на Община Хасково финансови средства за подпомагане на културата от собствените приходи на общината“ става: „общо в размер на 2% от определените в бюджета на Община Хасково финансови средства за подпомагане на културата от собствените приходи на общината

От чл. 2, ал.2  да отпадне т.1, която гласи „За допълнителна субсидия на общинските културни институти – общо в размер на 12 % от определените в бюджета на Община Хасково финансови средства за подпомагане на културата от собствените приходи на общината“, съответно в чл.2, ал.2 точки 2., 3., 4. и 5. стават точки 1., 2., 3. и 4.

       

§2 В чл.3, ал.1 т.3, която гласи „Местни частни културни организации, културни организации със смесено участие и творчески съюзи по смисъла на чл. 10, ал.1, т.1., чл. 10, ал.3. и чл. 11. от Закона за закрила и развитие на културата и местни културни дейци“, се променя така: „Културни организации и творчески съюзи по смисъла на чл. 10, ал.1, т.1., чл. 10, ал.3. и чл. 11. от Закона за закрила и развитие на културата и физически лица, извършващи дейност в областта на културата и изкуството“.

 

§3 В чл.5, ал.1, т. 3, която гласи „За финансиране по Програма „Културни инициативи“ – до 62 % от общите средства, определени в бюджета на общината, но не повече от 10 хиляди лева за отделна културна инициатива“, се изменя така: За финансиране по Програма „Културни инициативи“ – до 65 % от общите средства, определени в бюджета на общината, но не повече от 10 хиляди лева за отделна културна инициатива“.

В чл.5, ал.1, т. 4, която гласи „За финансиране по Програма „Мобилност“ – до 6 % от общите средства, определени в бюджета на общината, и не повече от две хиляди лева за отделната мобилност“,  се изменя така: „За финансиране по Програма „Мобилност“ – до 16 % от общите средства, определени в бюджета на общината, и не повече от две хиляди лева за отделната мобилност“.

В чл.5, ал.1, т. 4, която гласи „до 3% от общите средства, определени в бюджета на общината, и не повече от хиляда лева за една творческа стипендия за подпомагане на млади творци на културата“, се изменя така: „до 2% от общите средства, определени в бюджета на общината, и не повече от хиляда лева за една творческа стипендия за подпомагане на млади творци на културата“.

От чл.5, ал.1 да отпадне т.1, която гласи: „За финансиране на  културни институти на територията на Община Хасково – до 12% от общите средства, определени в бюджета на общината, но не повече от 7 000 лв. от тях за всеки отделен културен институт“, съответно в чл.5, ал.1 точки 2., 3., 4. и 5. да станат точки 1., 2., 3. и 4.

 

§4. В чл. 6, ал.1, която гласи: „Съдържателните и финансовите отчети се разглеждат от Експертната комисия за разпределение на финансовите средства за подпомагане на местната култура, за което се съставя протокол“, да се промени така: „Съдържателните и финансовите отчети се разглеждат от Експертната комисия за разпределение на финансовите средства за подпомагане на местната култура в срок от 2 месеца след подаване на отчета, но не по- късно от 31 януари на следващата календарна година, за което се съставя протокол.

 

§5. В чл.7, ал.2 изразът „в срок до 20 ноември” да се замени с израза: „в срок до 5 март.

В чл. 7., тексът на ал.3, който гласи: „Експертната комисия за разпределение на финансовите средства за подпомагане на местната култура се състои от 9 членове и 5 резервни членове, от които:

- един член, общински съветник от Постоянната комисия по образование, култура и вероизповедания, и един резервен член;

- един член, общински съветник от Постоянната комисия по бюджет и финанси, и един резервен член;

- един член, общински съветник от Постоянната комисия по обществен ред и законност, и един резервен член;

- двама членове, представители на общинската администрация, и един резервен член;

- четирима членове, представители на местни културни организации и/или местни културни институти, и един резервен член“,

 

се изменя така:

 

„Експертната комисия за разпределение на финансовите средства за подпомагане на местната култура се състои от 9 членове и 2 резервни членове, от които:

- един член, общински съветник от Постоянната комисия по образование, култура и вероизповедания;

- един член, общински съветник от Постоянната комисия по бюджет и финанси;

- един член, общински съветник от Постоянната комисия по обществен ред и законност;

- двама членове, представители на общинската администрация, като единият е председател;

- един член, представител на местните културни институти, и един резервен

- един член, представител на местните читалища, и един резервен

- двама членове, представители на местните културни организации, сдружения и творци.“

 

§6. В чл. 10., ал.3 изразът: „в срок до 20 януари“ да се замени с израза: „в срок до 20 март“.

       

В чл. 11., ал.6 изразът: „в срок до 20 януари“ да се замени с израза: „в срок до 20 март“.

В чл.11, ал.8 изразът: „в срок до 20 февруари“ да се замени с израза: „в срок до 5 април“.

В чл.11, ал.10 изразът: „не по-късно от 15 дни“ да се замени с израза: „не по-късно от един месец“. 

В чл.11., ал.11. да се допълни с израза:  „в срок от 2 месеца след подаването на отчета, но не по-късно от 31 януари на следващата година.»

В чл.12, ал.9 изразът: „в срок до 15 дни“ да се замени с израза: „в срок до 30 дни“.

В чл. 13, ал.4 изразът: „до края на месец февруари“ да се замени с израза: „в срок до 20 март“, а в ал.7 изразът: „В срок до 30 март“ да се замени с израза: „В срок до 05 април“.

       

§7. От раздел ІV. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ СРЕДСТВА ЗА ПОДПОМАГАНЕ МЕСТНИ КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ, ЧИТАЛИЩА, КУЛТУРНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ТВОРЦИ в Наредбата, отпада чл. 9, съответно чл.10, чл.11, чл.12 и чл.13. стават чл.9, чл.10, чл.11 и чл.12.

 

 

                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                              /Таня Захариева/