ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №43

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 22.02.2019 ГОД.

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №835

 

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково изменя и допълва Наредба за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост по реда на Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, както следва:

§1 Чл. 13,  Глава втора „Наемни цени”, текста придобива следния вид:

„чл.13 Наемната цена за помещения, при отдаването им под наем на пенсионерски клубове е 50% от размера, определен в Приложение №1 към настоящата наредба, а за организациите на хора с увреждания е безвъзмездно.”

 

§2 В Приложение №1 „Базисни наемни цени за 1 кв.м./месец при отдаване под наем на  общинска собственост” се създава  нова т. 25:

„25.  За рекламна площ на билборд - 15,00 лв. без ДДС

 

 

 

 

                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                               /Таня Захариева/