ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №43

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 22.02.2019 ГОД.

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №834

 

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет - Хасково изменя и допълва Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общинските жилища на територията на община Хасково, както следва:

§ 1. чл.5, ал.1 придобива следната редакция:  „Право да кандидатстват за настаняване под наем в общински жилища по чл.2, ал.1, т.1 имат български граждани, чуждестранни граждани, пребиваващи в Република България и техните семейства, които отговарят едновременно на следните условия:“

§ 2. чл.7, ал.1 придобива следната редакция:  „Право да кандидатстват за настаняване под наем в резервните общински жилища имат български граждани и чуждестранни граждани, пребиваващи в Република България:“

§ 3. чл.8, ал.1, т.4 Копие от документ за самоличност - лична карта на всички членове на семейството /домакинството/;“ - отменя се.

§ 4. чл.25, ал.1, т.1 придобива следната редакция: „наемателят е български гражданин или чужденец, пребиваващ в Република България;“

§ 5. чл.26, ал.1, т.1 придобива следната редакция: „да са български гражданин или чужденец, пребиваващ в Република България;“

 

                                            

  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                          /Таня Захариева/