Справка по чл.26 ал.5 от ЗНА 

 

 

На 21.01.2019 г. е публикувана Докладна записка от група общински съветници при Общински съвет - Хасково относно: промени в Наредбата за финансиране от собствените приходи на Община Хасково на общински културни институти, общински читалища, местни културни организации и творци, приета с Решение №637 от 30.03.2018 г. и доп. с Решение №728 от 27.07.2018 г. на Общински съвет – Хасково.

 

Съгласно чл.26 от Закона за нормативните актове, до 21.02.2019 г. е постъпило Писмено предложение от ПК по образование, култура и вероизповедания, за допълнение на горецитираната Наредба.

   

Предложението на ПК по образование, култура и вероизповедания е публикувано на официалната интернет страница на Община Хасково на  21.02.2019 г.