Постоянната комисия по бюджет и финанси взе следното

 

                                      Р е ш е н и е:

 

         Изменя и допълва предложеният проект за решение за Бюджет 2019 г. от Кмета на Община Хасково, както следва:

 

         Точка 1 - Предвижда се увеличение в приходната част на общинския бюджет с 780 хил.лв., касаещо местни дейности, както следва: данъчни приходи – увеличение с 350 хил.лв. и неданъчни приходи със 430 хил.лв.

         Предвижда се увеличение на разходната част на общинския бюджет с 780 хил.лв.

 

         1. Точка 1 от проекта за решение добива следната редакция:

 

„1.1.ПО ПРИХОДИТЕ:                                                   75 382 019 лв.

 

Държавни приходи:

 • Обща субсидия за делегирани от държавата

дейности по чл. 50 от Закона за Държавния

бюджет на Република България за 2019 година                     41 720 900  лв.

 • Собствени приходи за държавно делегирани

дейности                                                                             395 187 лв.                                                                Извършени плащания от бюджета от/за сметки за СЕС /нето/      - 61 865 лв.

 • Чужди средства от други лица                                                          - 3 450 лв.
 • Преходен остатък по дейности държавна отговорност            402 635 лв.

                              Всичко държавни приходи:                             44 453 407 лв.

 

Общински приходи:

 • Данъчни приходи                                                                       10 810 000 лв.
 • Неданъчни приходи                                                                   13 656 890 лв.
 • Трансфери за местни дейности:

 – обща изравнителна субсидия                                                    2 149 400 лв.

зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища

                                                                     194 200 лв.  

 • Целева субсидия от Републиканския  бюджет за капиталови разходи                                                                                                                                                                              1 479 800 лв.
 • Трансфери   между бюджетни сметки (-)                                   - 422 020 лв.
 • Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)                                                                                            - 400 000 лв.
 • Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)                                                                                                     - 68 254 лв.
 • Погасяване на дългосрочен заем (-)                                         - 1 559 713 лв.
 • Погашения по финансов лизинг и търговски кредит                 - 273 546 лв.
 • Друго финансиране –предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации  (-)                                                           - 1 000 000 лв.
 • Преходен остатък от общински дейности                                       6 361 855 лв.

                    Всичко общински приходи:                                    30 928 612 лв.

 

 

1.2. ПО РАЗХОДИТЕ:                                                           75 382 019 лв.

За дейности държавна отговорност                                    44 453 407 лв.

За общински дейности                                                           30 928 612 лв.

         Бюджетът на община Хасково, съгласно показателите по чл.45,  от ЗПФ е представен в Приложение №1A, Приложение №6A и Приложение № 17Б.

        

         Точка 4 - Комисията предлага промяна в плана за разпределение на капиталовите разходи за 2019г. както следва:

 • Добавят се нови обекти: „Изграждане на водопровод за с. Стамболийски в размер на 20 000 лв.“ ; „Водоснабдяване на с.Маслиново в размер на 100 000лв.“; „Проектиране на плувен басейн в размер на 100 000лв.“; „Изграждане на спортни съоръжения в размер на 100 000 лв.“; „Ремонт на ритуална зала в гробищен парк на кв. Македонски в размер на 50 000лв.“;
 • Увеличава се сумата за обект „Ремонтни дейности на уличнтата инфраструктура в селата със сумата от 300 000лв.“.
 • Добавя се капиталов трансфер за „Тролейбусен транспорт“ ЕООД в размер на 50 000 лв. за покупка на паркоавтомати;

 

Предлага се да се изготви ново Приложение 7Б и Приложение 7В за капиталовите разходи с добавените промени, като Приложение 7 и Приложение 7а отпадат.

 

Точка 4 от проекта за решение придобива следната редакция:

Приема план за разпределение на капиталовите разходи за 2019 г., съгласно Приложение № 7Б, като:

4.1 Одобрява разпределението на средствата от целева субсидия за капиталови разходи в размер на 1 479 800 лв.

4.2  Приема разчет за разходите, които се финансират чрез §40-00 “Постъпления от продажба на нефинансови активи“ в размер на 780 000 лв. съгласно Приложение № 7В.”

 

         Точка 6 – Комисията предлага промяна във финансовата рамка на второстепенните разпоредители с бюджет в община Хасково за 2019 г. съгласно Приложение № 5A, като Приложение №5 отпада.

 

         Точка 6 от проекта за решение придобива следната редакция:

         „6. Одобрява финансовата рамка на второстепенните разпоредители с бюджет в Община Хасково за 2019 г., съгласно Приложение №5A.”

 

         Точка 7 от проекта за решение придобива следната редакция:

         „7. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2019-2021 г. съгласно Приложение №16А.

 

         Точка 8 от проекта за решение, ПК по бюджет и финанси предлага изменение на размера на представителните разходи по т.8.2. за кмета на общината да стане 16 000 лв. Увеличават се разходите за младежки дейности по т 8.8 с 25 000 лв.

Предлага се и създаването на нова т.8.9 към проекта за решение с текст „Еднократни финансови помощи за новородени деца, съгласно правила в размер на 200 000 лв.

 

Точка 8 придобива следната редакция:

         „8.Приема следните лимити за разходи:

        8.1.Средства за социално-битово и културно обслужване в размер не повече от  3% от утвърдените разходи за основни заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения;

        8.2. Представителни разходи на Кмета в размер на 16 000 лева;

        8.3.Представителни разходи за Общинския съвет в размер на 10 000 лева;

        8.4. За работно облекло в общинските предприятия и дейностите чиято издръжка е „местна отговорност“ (за която няма специални наредби регламентиращи вида му) до 250 лв. на служител.

        8.5. За стимулиране на деца с изявени дарби, съгласно Програма за мерките за закрила на деца с изявени дарби  в размер на 20 000 лева;

        8.6.За финансиране на процедури „ИН ВИТРО“ и „ИН ВИВО“ на семейства и лица, живеещи на семейни начала на територията на община Хасково с репродуктивни проблеми в размер на 100 000 лева;

         8.7.Еднократни финансови помощи за здраве в полза на граждани на Община Хасково, съгласно правилник за реда, начина и условия за предоставянето им в размер на 50 000 лв. 

8.8. Разходи за финансиране на младежки дейности, разходвани съгласно утвърдени правила, приети от общински съвет през 2018г. в в размер на 50 000 лв.

         т.8.9 „Еднократни финансови помощи за новородени деца, разходвани съгласно съгласно правила в размер на 200 000 лв.“

 

             Точка 12 от проекта за решение се изменя, като се одобрява нова план-сметка съгласно Приложение №10А, а Приложение №10 – отпада.

             Текстът на т.12 придобива следната редакция:

             „12. Одобрява план – сметка по Закона за опазване на околната среда за приходите и разходите от такса битови отпадъци по чл.66 от ЗМДТ, съгласно Приложение № 10А”.

 

             В т.14 от проекта за решение, ПК по бюджет и финанси предлага размера на субсидията за „Тролейбусен транспорт“ ЕООД да бъде увеличена с 50 000лв. за покупката на паркоавтомати.

             Текстът на т.14 придобива следния вид:

             „14. Одобрява за „Тролейбусен транспорт“ ЕООД – 90 000 лв., разпределени както следва: за финансиране разходи за ел.енергия през 2019 г. – 40 000 лв. и капиталов трансфер за покупка на паркоавтомати през 2019г. – 50 000лв.“

            

        Точка 18 – Съгласно чл.125 ал.1 от ЗПФ Общински съвет може да оправомощи кмета на общината да извършва служебно определени компенсирани промени.  Предложението е да не бъде оправомощен кмета на община Хасково да извършва компенсирани промени по бюджета, без те да са гласувани от общинския съвет.

        Постоянната комисия по бюджет и финанси предлага да отпаднат подточки 18.1, 18.2 и 18.3 и свързаната с тях т.19, като текста на т.18 придобива следната редакция:

        „18. Упълномощава кмета да отразява служебно промените по общинския бюджет с размер на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства в съответствие с волята на дарителя/спонсора.”

       

        Отпадат съответно подточки 18.1, 18.2, 18.3 и свързаната с тях т.19.

       

 

          В т.24 от проекта за решение, ПК по бюджет и финанси предлага сумата за планираните разходи за средни месечни брутни заплати местна отговорност за ОП „Екопрогрес“ да бъде намалена с 300 000 лв. Приложение 13 отпада, а да се приеме ново Приложение 13А.

Текстът на т.24 придобива следната редакция:

„Утвърждава планираните разходи, числеността на щатния и извънщатен персонал и средните месечни брутни заплати в частта местни дейности за 2019 г. съгласно Приложение №13А.“

 

          В т.25 от проекта за решение, ПК по бюджет и финанси предлага сумата за културен календар да бъде намалена с 30 000лв. и експертите в администрацията да подгатвят и представят преди сесията нов план за културен календар в размер на 270 000 лв. разработен в ново Приложение 14А съвместно с комисията по Образование, култура и вероизповедания. Приложение 14 отпада. Ако не бъде предоставен такъв, да се намали с 10% сумата за всяко културно събитие.

Текстът на т.25 придобива следната редакция:

„Приема културен календар за 2019 г. на община Хасково  в  размер на 270 000  лв., съгласно Приложение № 14А.“

 

          В т.26 от проекта за решение, ПК по бюджет и финанси предлага сумата за спортен календар да бъде намалена с 70 000лв. и експертите в администрацията съвместно с ПК по спорт, туризъм и младежки дейности да подготвят и представят преди сесията нов спортен календар в размер на 80 000 лв. разработен в ново Приложение 15А. Приложение 15 отпада. Ако не бъде предоставен такъв, да се намали с 46,67% сумата за всяко спортно събитие.

Текстът на т.26 придобива следната редакция:

„Приема спортен календар за 2019 г. на община Хасково  в  размер на 80 000  лв., съгласно Приложение № 15А.“

          В т.27 от проекта за решение, ПК по бюджет и финанси предлага сумата за субсидия за културни институции, състави и дружества в сферата на изкуството и културата за 2019 г. да бъде завишена със 140 000 лв.

Текстът на т.27 придобива следната редакция:

           „Определя субсидия за културни институции, състави и дружества в сферата на изкуството и културата за 2019 г. в размер 200 000  лв.“

          В т.28 от проекта за решение, ПК по бюджет и финанси предлага сумата за субсидия за спортни клубове за развитие на детско-юношеския спорт на територията на общината 2019 г. да бъде завишена със 100 000лв.

Текстът на т.28 придобива следната редакция:

           „Определя субсидия за спортни клубове за развитие на детско-юношеския спорт на територията на общината за 2019 г. в размер 300 000  лв.“

         

        Предлага се създаването на нова т.35 към проекта за решение с текст:

           „35. Възлага на кмета на общината да предостави трансфери в размер на 189 000 лв. по бюджетите на училища за охрана и ремонтни дейности, съгласно Приложение №19.”