ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

на ПК по образование, култура и вероизповедания  за допълнение в Наредбата за финансиране от собствени приходи на Община Хасково на общински културни институти, общински читалища, местни културни организации и творци

 

        Да се създаде нов §8  в Наредбата за финансиране от собствени приходи на Община Хасково на общински културни институти, общински читалища, местни културни организации и творци, със следния текст:

     §8 „Културните събития, включени в Културния календар на Община Хасково, за които не е осигурено финансиране от сумата за Културния календар в бюджета на Община Хасково, се финансират по реда и условията на Наредбата за финансиране от собствените приходи на Община Хасково на общински културни институти, общински читалища, местни културни организации и творци.”