ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №42

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 25.01.2019 ГОД.

 

 

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №832

 

 

       

       

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково одобрява задание и разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план – план за застрояване, план – схеми по чл.108 от ЗУТ, парцеларен план за техническата инфраструктура за поземлен имот №040003, м. „Калдъръмалтъ”, землище на с.Козлец, Община Хасково, с цел промяна предназначението на земята от земеделска в урбанизирана с предназначение „за жилищни нужди”.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                             /Таня Захариева/