ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №42

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 25.01.2019 ГОД.

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №830

 

 

       

       

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково отлага вземането на решение по  Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: предоставяне право на безвъзмездно ползване на недвижим имот – частна общинска собственост, за следващо заседание на Общински съвет – Хасково.

 

 

 

 

 

 

                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                               /Таня Захариева/