ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №42

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 25.01.2019 ГОД.

 

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №827

 

 

 

       

На основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково реши:

       

1. Увеличава средствата за трудови възнаграждения на кметовете на населените места в община Хасково с 10.00%, считано от 01.01.2019 г.

       

2. Средствата за увеличение на трудовите възнаграждения да бъдат в рамките на бюджетните взаимоотношения с централния бюджет.

       

3. Възлага на кмета на Община Хасково да предприеме необходимите действия за сключване на допълнителни споразумения във връзка с изпълнението на решението по т.1.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                              /Таня Захариева/