Справка по чл.26 ал.5 от ЗНА

 

 

На 20.12.2018 г. е публикувана Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: допълнение в Глава Трета „Цени на неуредени със закон услуги, оказвани или предоставяни от Общината на физически и юридически лица” на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково.

 

   

Съгласно чл.26 от Закона за нормативните актове, до 20.01.2019 г. не са постъпили писмени предложения за изменения и допълнения на проекта за решение, както на официалните електронни адреси, така и в Деловодството на Община Хасково и на Общински съвет – Хасково.