ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

 

                                          ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

  от група общински съветници при Общински съвет - Хасково

 

ОТНОСНО: Промени в Наредбата за финансиране от собствените приходи на

                   Община Хасково на общински културни институти, общински

                   читалища, местни културни организации и творци, приета с

                   Решение №637 от 30.03.2018 г. и доп. с Решение №728 от

                   27.07.2018 г. на Общински съвет – Хасково.

 

 

         Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

         През изминалата 2018 г. в бюджета на Община Хасково бяха определени средства в размер на 150 хиляди лева за субсидиране на местната култура от собствените приходи на общината. Голяма част от тези средства бяха усвоени и културният живот в града ни се обогати с много нови и оригинални културни инициативи.

         След направен анализ се установи следното:

         1. Една част от средствата по две от програмите в Наредбата за финансиране от собствените приходи на общината на общинските културни институти, читалища, културни организации и творци останаха неусвоени заради липса на кандидати.

         2. Кандидатстващите за субсидии по другите три програми подадоха искания за финансиране със средства, които бяха в много по-голям размер от предвидените.

         3. Някои срокове по наредбата не са съобразени със сроковете по приемането на общинския бюджет.

         4. Някои срокове не са съобразени с оперативните възможности за отчитането на проведените дейности.

         5. Културните институти, на територията на общината, кандидатстват за субсидиране и получават финансиране по другите програми от наредбата, а не по програмата за допълнителна субсидия на културните институти. Освен това техните бюджети се формират от делегирани от държавата средства.

         Преди да предложим описаните в тази докладна промени в наредбата, проведохме разговори с местни културни организации и творци и се съобразихме с техните предложения.

         Предвид гореизложеното предлагаме да бъдат приети следните промени в Наредбата за финансиране от собствените приходи на общината на общинските културни институти, читалища, културни организации и творци :

         1. В чл. 2, ал.2, т.3 изразът „общо в размер на 62 % от определените в бюджета на Община Хасково финансови средства за подпомагане на културата от собствените приходи на общината да стане „общо в размер на 65 % от определените в бюджета на Община Хасково финансови средства за подпомагане на културата от собствените приходи на общината“.

         В чл. 2, ал.2, т. 4  изразът „общо в размер на 6 % от определените в бюджета на Община Хасково финансови средства за подпомагане на културата от собствените приходи на общината да стане „общо в размер на 16 % от определените в бюджета на Община Хасково финансови средства за подпомагане на културата от собствените приходи на общината”.

         В чл. 2, ал.2, т. 5  изразът „общо в размер на 3% от определените в бюджета на Община Хасково финансови средства за подпомагане на културата от собствените приходи на общината да стане „общо в размер на 2% от определените в бюджета на Община Хасково финансови средства за подпомагане на културата от собствените приходи на общината“.

         От чл. 2, ал.2  да отпадне т.1, която гласи „За допълнителна субсидия на общинските културни институти – общо в размер на 12 % от определените в бюджета на Община Хасково финансови средства за подпомагане на културата от собствените приходи на общината, съответно в чл.2, ал.2 точки 2., 3., 4. и 5. да станат точки 1., 2., 3. и 4.

 

         2. В чл.3, ал.1 т.3, която гласи „Местни частни културни организации, културни организации със смесено участие и творчески съюзи по смисъла на чл. 10, ал.1, т.1., чл. 10, ал.3. и чл. 11. от Закона за закрила и развитие на културата и местни културни дейци“, да се промени така: „Културни организации и творчески съюзи по смисъла на чл. 10, ал.1, т.1., чл. 10, ал.3. и чл. 11. от Закона за закрила и развитие на културата и физически лица, извършващи дейност в областта на културата и изкуството“.

         3. В чл.5, ал.1, т. 3, която гласи „За финансиране по Програма „Културни инициативи“ – до 62 % от общите средства, определени в бюджета на общината, но не повече от 10 хиляди лева за отделна културна инициатива“, да се измени така: За финансиране по Програма „Културни инициативи“ – до 65 % от общите средства, определени в бюджета на общината, но не повече от 10 хиляди лева за отделна културна инициатива“.

         В чл.5, ал.1, т. 4, която гласи „За финансиране по Програма „Мобилност“ – до 6 % от общите средства, определени в бюджета на общината, и не повече от две хиляди лева за отделната мобилност“, да се измени така: „За финансиране по Програма „Мобилност“ – до 16 % от общите средства, определени в бюджета на общината, и не повече от две хиляди лева за отделната мобилност“.

         В чл.5, ал.1, т. 4, която гласи „до 3% от общите средства, определени в бюджета на общината, и не повече от хиляда лева за една творческа стипендия за подпомагане на млади творци на културата“, да се измени така: „до 2% от общите средства, определени в бюджета на общината, и не повече от хиляда лева за една творческа стипендия за подпомагане на млади творци на културата“.

         От чл.5, ал.1 да отпадне т.1, която гласи „За финансиране на  културни институти на територията на Община Хасково – до 12% от общите средства, определени в бюджета на общината, но не повече от 7 000 лв. от тях за всеки отделен културен институт“, съответно в чл.5, ал.1 точки 2., 3., 4. и 5. да станат точки 1., 2., 3. и 4.

         4. В чл. 6, ал.1, която гласи „Съдържателните и финансовите отчети се разглеждат от Експертната комисия за разпределение на финансовите средства за подпомагане на местната култура, за което се съставя протокол“, да се промени така: Съдържателните и финансовите отчети се разглеждат от Експертната комисия за разпределение на финансовите средства за подпомагане на местната култура в срок от 2 месеца след подаване на отчета, но не по- късно от 31 януари на следващата календарна година, за което се съставя протокол.

         5. В чл.7, ал.2 изразът „в срок до 20 ноември „ да се замени с израза „в срок до 5 март

         В чл. 7., тексът на ал.3, който гласи: „Експертната комисия за разпределение на финансовите средства за подпомагане на местната култура се състои от 9 членове и 5 резервни членове, от които:

- един член, общински съветник от Постоянната комисия по образование, култура и вероизповедания, и един резервен член;

- един член, общински съветник от Постоянната комисия по бюджет и финанси, и един резервен член;

- един член, общински съветник от Постоянната комисия по обществен ред и законност, и един резервен член;

- двама членове, представители на общинската администрация, и един резервен член;

- четирима членове, представители на местни културни организации и/или местни културни институти, и един резервен член“, да се измени така:

         Експертната комисия за разпределение на финансовите средства за подпомагане на местната култура се състои от 9 членове и 2 резервни членове, от които:

- един член, общински съветник от Постоянната комисия по образование, култура и вероизповедания;

- един член, общински съветник от Постоянната комисия по бюджет и финанси;

- един член, общински съветник от Постоянната комисия по обществен ред и законност;

- двама членове, представители на общинската администрация, като единият е председател;

- един член, представител на местните културни институти, и един резервен

- един член, представител на местните читалища, и един резервен

- двама членове, представители на местните културни организации, сдружения и творци.“

 

         6. В чл. 10., ал.3 изразът „в срок до 20 януари“ да се замени с израза „в срок до 20 март“.

         В чл. 11., ал.6 изразът „в срок до 20 януари да се замени с израза „в срок до 20 март“.

         В чл.11, ал.8 изразът „в срок до 20 февруари да се замени с израза „в срок до 5 април“.

         В чл.11, ал.10 изразът „не по-късно от 15 дни“ да се замени с израза „не по-късно от един месец“. 

         В чл. 11., ал.11. да се допълни с израза: „в срок от 2 месеца след подаването на отчета, но не по-късно от 31 януари на следващата година».

         В чл.12, ал.9 изразът „в срок до 15 дни“ да се замени с израза „в срок до 30 дни“.

         В чл. 13, ал.4 изразът „до края на месец февруари“ да се замени с израза „в срок до 20 март“, а в ал.7 изразът В срок до 30 март“ да се замени с израза „В срок до 05 април“.

 

         7. От Раздел ІV. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ СРЕДСТВА ЗА ПОДПОМАГАНЕ МЕСТНИ КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ, ЧИТАЛИЩА, КУЛТУРНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ТВОРЦИ в Наредбата да отпадне чл. 9, съответно чл.10, чл.11, чл.12 и чл.13. да станат чл.9, чл.10, чл.11 и чл.12.

 

Предвид гореизложеното предлагаме Общински съвет - Хасково да вземе следното

                           

                                Р Е Ш Е Н И Е :

 

         На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.18, ал.2 от Закона за закрила и развитие на културата и чл.22, ал.2 от Закона за народните читалища, Общински съвет – Хасково изменя и допълва Наредбата за финансиране от собствените приходи на общината на общинските културни институти, читалища, културни организации и творци, приета с Решение №637 от 30.03.2018 г. и доп. с Решение №728 от 27.07.2018 г. на Общински съвет – Хасково, както следва:

         §1 В чл. 2, ал.2, т.3 изразът „общо в размер на 62 % от определените в бюджета на Община Хасково финансови средства за подпомагане на културата от собствените приходи на общината“ става: „общо в размер на 65 % от определените в бюджета на Община Хасково финансови средства за подпомагане на културата от собствените приходи на общината“.

         В чл. 2, ал.2, т. 4  изразът „общо в размер на 6 % от определените в бюджета на Община Хасково финансови средства за подпомагане на културата от собствените приходи на общината“ става: „общо в размер на 16 % от определените в бюджета на Община Хасково финансови средства за подпомагане на културата от собствените приходи на общината.

         В чл. 2, ал.2, т. 5  изразът „общо в размер на 3% от определените в бюджета на Община Хасково финансови средства за подпомагане на културата от собствените приходи на общината“ става: „общо в размер на 2% от определените в бюджета на Община Хасково финансови средства за подпомагане на културата от собствените приходи на общината

         От чл. 2, ал.2  да отпадне т.1, която гласи „За допълнителна субсидия на общинските културни институти – общо в размер на 12 % от определените в бюджета на Община Хасково финансови средства за подпомагане на културата от собствените приходи на общината“, съответно в чл.2, ал.2 точки 2., 3., 4. и 5. стават точки 1., 2., 3. и 4.

         §2 В чл.3, ал.1 т.3, която гласи „Местни частни културни организации, културни организации със смесено участие и творчески съюзи по смисъла на чл. 10, ал.1, т.1., чл. 10, ал.3. и чл. 11. от Закона за закрила и развитие на културата и местни културни дейци“, се променя така: „Културни организации и творчески съюзи по смисъла на чл. 10, ал.1, т.1., чл. 10, ал.3. и чл. 11. от Закона за закрила и развитие на културата и физически лица, извършващи дейност в областта на културата и изкуството“.

         §3 В чл.5, ал.1, т. 3, която гласи „За финансиране по Програма „Културни инициативи“ – до 62 % от общите средства, определени в бюджета на общината, но не повече от 10 хиляди лева за отделна културна инициатива“, се изменя така: За финансиране по Програма „Културни инициативи“ – до 65 % от общите средства, определени в бюджета на общината, но не повече от 10 хиляди лева за отделна културна инициатива“.

         В чл.5, ал.1, т. 4, която гласи „За финансиране по Програма „Мобилност“ – до 6 % от общите средства, определени в бюджета на общината, и не повече от две хиляди лева за отделната мобилност“,  се изменя така: „За финансиране по Програма „Мобилност“ – до 16 % от общите средства, определени в бюджета на общината, и не повече от две хиляди лева за отделната мобилност“.

         В чл.5, ал.1, т. 4, която гласи „до 3% от общите средства, определени в бюджета на общината, и не повече от хиляда лева за една творческа стипендия за подпомагане на млади творци на културата“, се изменя така: „до 2% от общите средства, определени в бюджета на общината, и не повече от хиляда лева за една творческа стипендия за подпомагане на млади творци на културата“.

         От чл.5, ал.1 да отпадне т.1, която гласи: „За финансиране на  културни институти на територията на Община Хасково – до 12% от общите средства, определени в бюджета на общината, но не повече от 7 000 лв. от тях за всеки отделен културен институт“, съответно в чл.5, ал.1 точки 2., 3., 4. и 5. да станат точки 1., 2., 3. и 4.

         §4. В чл. 6, ал.1, която гласи: „Съдържателните и финансовите отчети се разглеждат от Експертната комисия за разпределение на финансовите средства за подпомагане на местната култура, за което се съставя протокол“, да се промени така: „Съдържателните и финансовите отчети се разглеждат от Експертната комисия за разпределение на финансовите средства за подпомагане на местната култура в срок от 2 месеца след подаване на отчета, но не по- късно от 31 януари на следващата календарна година, за което се съставя протокол.

         §5. В чл.7, ал.2 изразът „в срок до 20 ноември” да се замени с израза: „в срок до 5 март.

         В чл. 7., тексът на ал.3, който гласи: „Експертната комисия за разпределение на финансовите средства за подпомагане на местната култура се състои от 9 членове и 5 резервни членове, от които:

- един член, общински съветник от Постоянната комисия по образование, култура и вероизповедания, и един резервен член;

- един член, общински съветник от Постоянната комисия по бюджет и финанси, и един резервен член;

- един член, общински съветник от Постоянната комисия по обществен ред и законност, и един резервен член;

- двама членове, представители на общинската администрация, и един резервен член;

- четирима членове, представители на местни културни организации и/или местни културни институти, и един резервен член“,

         да се измени така:

Експертната комисия за разпределение на финансовите средства за подпомагане на местната култура се състои от 9 членове и 2 резервни членове, от които:

- един член, общински съветник от Постоянната комисия по образование, култура и вероизповедания;

- един член, общински съветник от Постоянната комисия по бюджет и финанси;

- един член, общински съветник от Постоянната комисия по обществен ред и законност;

- двама членове, представители на общинската администрация, като единият е председател;

- един член, представител на местните културни институти, и един резервен

- един член, представител на местните читалища, и един резервен

- двама членове, представители на местните културни организации, сдружения и творци.“

 

         §6. В чл. 10., ал.3 изразът: „в срок до 20 януари“ да се замени с израза: „в срок до 20 март“.

         В чл. 11., ал.6 изразът: „в срок до 20 януари“ да се замени с израза: „в срок до 20 март“.

         В чл.11, ал.8 изразът: „в срок до 20 февруари“ да се замени с израза: „в срок до 5 април“.

         В чл.11, ал.10 изразът: „не по-късно от 15 дни“ да се замени с израза: „не по-късно от един месец“. 

         В чл.11., ал.11. да се допълни с израза:  „в срок от 2 месеца след подаването на отчета, но не по-късно от 31 януари на следващата година.»

         В чл.12, ал.9 изразът: „в срок до 15 дни“ да се замени с израза: „в срок до 30 дни“.

         В чл. 13, ал.4 изразът: „до края на месец февруари“ да се замени с израза: „в срок до 20 март“, а в ал.7 изразът: „В срок до 30 март“ да се замени с израза: „В срок до 05 април“.

 

         §7. От раздел ІV. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ СРЕДСТВА ЗА ПОДПОМАГАНЕ МЕСТНИ КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ, ЧИТАЛИЩА, КУЛТУРНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ТВОРЦИ в Наредбата, отпада чл. 9, съответно чл.10, чл.11, чл.12 и чл.13. стават чл.9, чл.10, чл.11 и чл.12.

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТНИЦИ:

 

Антони Пашов

Георги Пеев

Светослава Стоянова

Соня Боева

Деян Янев

Красен Ангелов