ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от Добри Беливанов – Кмет на Община Хасково

 

 

ОТНОСНО: Отмяна на Наредба за търговската дейност в Община Хасково

                  (Наредбата).

 

 

         Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

         С Решение №314 от 03.04.2009 г. Общински съвет – Хасково е приел Наредба за търговската дейност в Община Хасково. При извършен мониторинг на разпоредбите й се установи, че Наредбата противоречи на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, както и че липсва законова делегация за приемането й, поради което следва да бъде отменена.

        Наредбата на Общински съвет – Хасково представлява подзаконов нормативен акт, с която съгласно чл.76, ал.3 от АПК и чл.8 от ЗНА, се уреждат съобразно нормативните актове от по-висока степен, обществени отношения с местно значение. Това означава, че с наредбите, приемани от общинските съвети, следва да бъдат уреждани само неуредените от нормативните актове от по-висока степен обществени отношения, в рамките на предоставената законова делегация и без приеманите норми да противоречат на нормативен акт от по-висок ранг.

        Съгласно чл.1, ал.2 от Наредбата са регламентирани следните режими:

- Уведомителен режим: за  извършване на търговска дейност в стационарни и преместваеми обекти.

- Разрешителен режим: за ползване на място за търговия на открито върху терени общинска собственост.

        Приемането на уведомителния режим за извършване на търговска дейност е без правно основание, тъй като специален закон не въвежда регулаторния режим. Освен това са налице и дискриминационни критерии, тъй като за някои видове обекти (изброени в чл.5 от Наредбата) се приема, че не са търговски обекти, въпреки че по своята същност са именно такива и същите не подлежат на регистрация. Освен това с въвеждането на посочения режим са поставени и допълнителни изисквания към търговците, чието неспазване е скрепено с налагането на санкция - Търговецът е длъжен да държи в търговския обект и представи при проверка на контролните органи, съответните документи,  удостоверяващи законосъобразността на извършваната търговска дейност. Специалните закони не делегират правомощие с общински наредби да се регламентират изисквания към търговската дейност на обектите. Освен това общините нямат законово основание да проверяват посочените документи и обстоятелства.

       С Наредбата е поставено изискване за издаване на разрешение за търговска дейност на открито. Изискването за издаване на разрешение за извършване на дейността е незаконосъобразен режим, като въвеждането му няма правно основание и противоречи на разпоредбите на ЗОАРАКСД.

         С отмяната на Наредбата се цели премахването на незаконосъобразно въведени регулаторни режими, отнасящи се до извършване на търговска дейност и постигане целта на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност - улесняване и насърчаване извършването на стопанската дейност, като се ограничи до обществено оправдани граници административното регулиране и административния контрол, осъществявани върху нея от държавните органи и от органите на местното самоуправление.

         След като се отмени Наредбата няма да са необходими допълнителни финансови средства, тъй като от нейното прилагане не е предвидено да постъпват такива. В същото време няма да е необходимо наличието на друг ресурс.

        С премахването на незаконосъобразно въведените режими за извършване на търговска дейност ще се улесни извършването на стопанска дейност на територията на общината.

        Предлаганият проект на Наредба за отмяна на Наредба за търговската дейност в Община Хасково е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, както и с директивите на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основните нормативни актове с тях.

 

Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет - Хасково да приеме следното

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Хасково  приема Наредба за отменяне на Наредбата за търговската дейност в Община Хасково, както следва:

 

        Параграф единствен. Отменя се:

 

        1. Наредба за търговската дейност в Община Хасково, приета с Решение №314 от 03.04.2009 г., изм. и доп. с Решение №212 от 22.07.2016 г.  на Общински съвет – Хасково.

 

 

 

 

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

         /Добри Беливанов/