ДО                                                   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА

 

от  Добри Беливанов – Кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за началния размер на наемните

                  цени и цени при разпореждане с общинска собственост по реда на

                  Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост.

                 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

В Община Хасково постъпи  Заявление  с рег. индекс 92-689-4/15.11.2018 г. от „Клуб на лица с увредено зрение“ – гр.Хасково и „Клуб на инвалидите с физически увреждания“ – гр.Хасково за освобождаване от наем, поради затруднения в осъществяваната дейност и забавяне на плащания до получаване на субсидиите за издръжка на клубовете. Необходимо е да бъде изменена действащата Наредба за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост,  като се промени текста на чл.13.

В чл.5 и Приложение №1 на Наредбата за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост по реда на Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, са определени базисните наемни цени за 1 кв.м./месец при отдаване под наем на общинска собственост.

Поради възникнала необходимост да бъдат отдавани под наем рекламни площи на билбордове в населените места на територията на Община Хасково, се налага да бъде приета наемна цена.

В тази връзка предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното:

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково изменя и допълва Наредба за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост по реда на Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, както следва:

§1 Чл. 13,  Глава втора „Наемни цени”, текста придобива следния вид:

„чл.13 Наемната цена за помещения, при отдаването им под наем на пенсионерски клубове е 50% от размера, определен в Приложение №1 към настоящата наредба, а за организациите на хора с увреждания е безвъзмездно.”

 

§2 В Приложение №1 „Базисни наемни цени за 1 кв.м./месец при отдаване под наем на  общинска собственост” се създава  нова т. 25:

„25.  За рекламна площ на билборд - 15,00 лв. без ДДС”

        

           

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

            /Добри Беливанов/

 

 

Изготвил: Янко Петев - Директор „ИСДУОС“