ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от Добри Беливанов - Кмет на Община Хасково

 

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията

                  за управление и разпореждане с общинските жилища на

                  територията на община Хасково.

 

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общинските жилища на територията на община Хасково, е приета с Решение
№ 213 от 22.07.2016 г., изм. и доп. с Решение №281 от 28.10.2016 г.  и Решение №573 от 15.12.2017 г. на Общински съвет - Хасково.

В процеса на прлилаганета на наредбата се установиха пропуски, поради които работата на Комисията по жилищно настаняване може да бъде затруднена. Също така е получено писмо с рег.номер 11-02-02-32/13.12.2018 г. на Окръжна прокуратура – Хасково с доводи за несъответствие на разпоредби на наредбата  със Закона за общинската собственост, а именно: чл. 5, ал. 1, чл.7, ал. 1, чл. 8, ал. 1, т. 4, чл. 25, ал. 1, т . 1 и чл. 26, ал. 1, т .1 на Наредбата.

Съществуват разпоредби, които са в противоречие с чл.26, ал.2 от Конституцията на Република България, според които чужденците, пребиваващи в Република България, имат всички права и задължения по Конституцията, с изключение на правата и задълженията, за които се изискват българско гражданство.

Необходимо е цялостна корекция или отмяна на съществуващи разпоредби на Наредбата. Основните изменения и допълнения могат да се видят в чл.5, ал.1, чл.7, ал.1, чл.8, ал.1, т.4, чл.25, ал.1, т.1 и чл.26, ал.1, т.1 на Наредбата.

В тази връзка е необходимо да бъде изменена действащата Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общинските жилища на територията  на община Хасково.

Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет - Хасково да вземе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет - Хасково изменя и допълва Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общинските жилища на територията на община Хасково, както следва:

§ 1. чл.5, ал.1 придобива следната редакция:  „Право да кандидатстват за настаняване под наем в общински жилища по чл.2, ал.1, т.1 имат български граждани, чуждестранни граждани, пребиваващи в Република България и техните семейства, които отговарят едновременно на следните условия:“

 

§ 2. чл.7, ал.1 придобива следната редакция:  „Право да кандидатстват за настаняване под наем в резервните общински жилища имат български граждани и чуждестранни граждани, пребиваващи в Република България:“

 

§ 3. чл.8, ал.1, т.4 Копие от документ за самоличност - лична карта на всички членове на семейството /домакинството/;“ - отменя се.

 

§ 4. чл.25, ал.1, т.1 придобива следната редакция: „наемателят е български гражданин или чужденец, пребиваващ в Република България;“

 

§ 5. чл.26, ал.1, т.1 придобива следната редакция: „да са български гражданин или чужденец, пребиваващ в Република България;“

 

 

 

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

       /Добри Беливанов/

 

 

Съгласувал:

Янко Петев

Директор „ИСДУОС“

 

 

Изготвил:

Марияна Чоева

Ст. специалист Отдел „РОС“, Д-я „ИСДУОС“