ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №41

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 21.12.2018 ГОД.

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №821

 

 

 

     

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1  от ЗОС  във връзка с процедура по реда на чл.17, ал.3 и 5 от ЗУТ, чл.6, ал.1 от ЗОС, Общински съвет – Хасково:

    

1. Променя собствеността на частта от 12,00 кв.м., която не попада в габаритите на новопроектираната улица по одобрения и влязъл в сила план за улична регулация, от публична в частна общинска собственост.

    

2. Дава съгласие да се придадат 12,00 кв.м. площ от общински Поземлен имот с идентификатор 77195.750.300 към  Поземлен имот с идентификатор 77195.750.155 по КК на гр.Хасково.

     

3. Упълномощава Кмета на Община Хасково да сключи предварителен договор с „ДЕС-АУТО 96“ ООД, ЕИК 200416285, представлявано от Емилиян Димитров Стефанов за прехвърляне в собственост на частта от 12,00 кв.м. от Поземлен имот с идентификатор 77195.750.300 по КК на гр.Хасково при цена 300,00 лева без ДДС.

 

 

 

                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                             /Таня Захариева/