Справка по чл.26, ал.5 от ЗНА

    

На 20.11.2018 г. е публикувана Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: Наредба за условията и реда за съставяна на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчита на бюджета на Община Хасково.

 

   

Съгласно чл.26 от Закона за нормативните актове, до 20.12.2018 г. е постъпило писмено Предложение от ПК по бюджет и финанси при Общински съвет – Хасково за изменение и допълнение на текстове от Наредбата за условията и реда за съставяна на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчита на бюджета на Община Хасково.

 

   

Предложението на ПК по бюджет и финанси за изменение и допълнение на цитираната Наредба е поместено на официалната интернет страница на Община Хасково на 19.12.2018 г.