ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от Добри Беливанов – Кмет на Община Хасково

 

 

ОТНОСНО: Изменение на Наредба за определяне размера на

                   местните данъци в Община Хасково, в частта, касаеща

                   размера на данъка върху превозните средства - леки

                   автомобили и товарни автомобили с технически

                   допустима максимална маса не повече от 3.5 тона в

                   Община Хасково.

                 

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

Съгласно действащата редакция на Наредбата за определяне размера на местните данъци в Община Хасково, в чл.7 е уреден размера на данъка върху превозните средства.

1. На основание чл.55, ал.1 от Закона за местни данъци и такси и съгласно чл.7, ал.1 от Наредбата за определяне на размера на местните данъци и такси, данъкът върху превозните средства за леките автомобили се определя съобразно мощността на двигателя, коригиран с коефициент в зависимост от годината на производството, както следва:

  1. До 37 kw включително – 0,50 лв. за 1 kw.
  2. Над 37 kw до 55 kw включително - 0,65 лв. за 1 kw
  3. Над 55 kw до 74 kw включително- 0,87 лв. за 1 kw
  4. Над 74 kw до 110 kw включително -1,45 лв. за1 kw
  5. Над 110 kw -1,80 лв за 1 kw .

 

        2. На основание чл.55, ал.1 от Закона за местни данъци и такси и съгласно чл.7, ал.6 от Наредбата за определяне на размера на местните данъци и такси,  данъкът за товарен автомобил до 12 т. е определен на 20.00 лева за всеки започнат тон товароносимост.

 

 

 3. В зависимост от годината на производството данъкът се умножава със следните коефициенти:

 

Брой на годините от годината на производство включително годината на производство

 

Коефициент

Над 14 години

1,0

Над 5 до 14 години включително

1,5

До 5 години включително

2,8

 

     С приемане на Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното и подоходно облагане /обнародван в ДВ бр.98 от 27.11.2018 г./ в §39, т.15 се правят промени в чл.55  от ЗМДТ, касаещи облагането с данък на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3.5 тона.

     Съгласно тези изменения чл.55, ал.1 гласи: “За леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3.5 тона, годишният данък се състои от два компонента – имуществен и екологичен и се определя по следната формула:

ГДПС=ИмК x ЕК, където ГДПС е годишния размер на данъка върху превозните средства за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3.5 тона;

ИмК – е имуществен коефициент, който се определя по реда на т.1;

ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда на т.2

  1. имуществения коефициент се определя от стойността на данъка в зависимост от мощта на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на производство на автомобила по следната формула:

                       ИмК =Сkw x Кгп

където:

Сkw е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, която се определя от мощността на двигателя и размера на данъка, определен от Общинския съвет с Наредбата по чл.1, ал.2 в следните граници:

1.До 55 kw включителноот 0,34 до 1.20 лв. за 1 kw.

2.Над 55 kw до 74 kw включително - от 0,54 до 1.62 лв. за 1 kw

3.Над 74kw до 110 kw включително- от 1,10 до 3.30 лв. за 1 kw

4.Над 110 kw до 150 kw включително - от 1,23 до 3.69 лв. за 1 kw        5. Над 150 kw до 245 kw включително - от 1,60 до 4.80 лв. за 1 kw

6. Над 245 kw- от 2,10 до 6.30 лв. за 1 kw

 

Кгп е коефициент за годината на производство на автомобила в следните размери:

 

Брой на годините от годината на производство включително годината на производство

 

Коефициент

Над 20 години

1,1

Над 15 до 20 години включително

1,0

Над 10 до 15 години включително

1,3

Над 5 до 10 години включително

 1,5

До 5 години включително

 2,3

 

 

 

2. Екологичният компонент се определя от Общинския съвет в зависимост от екологичната категория на автомобила с Наредбата по чл.1, .ал.2 от ЗМДТ в следните граници:

 

Екологична категория

Коефициент

 

Без екологична категория,с екологични категории „Евро 1“ и „Евро 2“

1,10 – 1,40

„Евро 3“

1,00 – 1,10

„Евро 4“

0,80 – 1,00

„Евро 5“

0,60 – 0,80

„Евро 6“ и „EEV

0,40 – 0,60

 

        В ал.2 в текста преди т.1 думите „леки автомобили“ се заменят с „леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3.5 тона“

        Общинският съвет определя с наредбата по чл.1, ал.2 от ЗМДТ и данъка за товарен автомобил с техническа допустима максимална маса над 3.5 тона, но не повече от 12 тона, в размер от 10 до 30 лева за всеки започнати 750 кг. товароносимост

         В закона се създава нова ал.14 : „Когато в регистъра по чл.54, ал.1 няма данни за екологична категория на моторното превозно средство се приема, че превозното средство е без екологична категория.”

 

        При направеният анализ на декларираните в общината леки автомобили - облог и събираемостта на дължимия данък МПС считам, че определените коректно от Общински съвет и действащи към настоящия момент ставки за леки автомобили по отношение на имуществения компонент, могат да бъдат запазени.

        Определените със закона коефициенти за годината на производство не могат да бъдат коригирани от Общинския съвет и са постоянна величина.

        За нововъведения екологичен компонент считам, че могат да бъдат приети минималните коефиценти за различните екологични категории.

При предлаганите непроменени ставки за всички видове автомобили е налице справедливото третиране на всички категории, а предлаганите минимални коефициенти за екологична категория водят до минимални увеличения/за старите автомобили без екологична категория/ или намаления/за леки автомобили с екологична категория над „Евро 4“/ на дължимите данъци.

Считам, че е коректно за товарните автомобили над 3.5 тона до 12 тона данъка да се определи на 15.00 лева за всеки започнати 750 кг. товароносимост. Това не увеличава данъчната тежест върху  бизнеса.

          Предвид гореизложените обстоятелства, предлагам да се направи промяна, съгласно чл.55, ал.1 от ЗМДТ:

          Формирането на данък върху превозните средства - Леки автомобили, както следва:

 

1.До 55 kw включително0,65 лв. за 1 kw,

2.Над 55 kw до 74 kw включително -  0,65 лв. за 1 kw

3.Над 74kw до 110 kw включително-  1,45 лв. за 1 kw

4.Над 110 kw до 150 kw включително - 1,80 лв. за 1 kw   

5. Над 150 kw до 245 kw включително -  1, 80 лв. за 1 kw

6. Над 245 kw -  2,10 лв. за 1 kw

 

    Коефициентът за годината на производство на автомобила, определен със закона е както следва :

 

Брой на годините от годината на производство включително годината на производство

 

Коефициент

Над 20 години

1,1

Над 15 до 20 години включително

1,0

Над 10 до 15 години включително

1,3

Над 5 до 10 години включително

 1,5

До 5 години включително

 2,3

 

Екологичният компонент в зависимост от екологичната категория на автомобила да се определи на база минимални коефициенти както следва:

Екологична категория

Коефициент

 

Без екологична категория,с екологични категории „Евро 1“ и „Евро 2“

1,10

„Евро 3“

1,00

„Евро 4“

0,80

„Евро 5“

0,60

„Евро 6“ и „EEV

0,40

 

 

Тези предложения са обосновани след анализиране на количеството автомобили във всеки сегмент на таблиците, действащите към момента ставки, абсолютната сума на постъпленията, както и недоборите по съответните пера и години.

        Вижда се, че предлаганите намаления на ставките са съобразени с мощността на двигателите и годината на производство.

        Считам, че запазването на ставките, действащи към момента, както и предлаганите минимални коефициенти за екологична категория са справедливия начин на определяне на данъка върху превозните средства и като цяло ще доведе до запазване на годишните постъпления от този данък.

 

Във връзка с това предлагам Общински съвет - Хасково да вземе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

    На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.55, ал.1, и ал.3 от ЗМДТ,  Общински съвет - Хасково ИЗМЕНЯ Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Хасково, както следва:

§1 Чл.7, ал.1 придобива следната редакция: „Данъкът върху превозните средства за леките автомобили се определя съобразно мощността на двигателя, коригиран с коефициент в зависимост от годината на производството и коефициент за екологична категория както следва:

1. До 55 kw включително0,65 лв. за 1 kw

2. Над 55 kw до 74 kw включително -  0,65 лв. за 1 kw

3. Над 74kw до 110 kw включително-  1,45 лв. за 1 kw

4. Над 110 kw до 150 kw включително - 1,80 лв. за 1 kw   

5. Над 150 kw до 245 kw включително -  1, 80 лв. за 1 kw

6. Над 245 kw-  2,10 лв. за 1 kw

    В зависимост от годината на производството данъкът се умножава със следните коефициенти:

 

1. Коефициент за годината на производство на автомобила „Кгп“:

Брой на годините от годината на производство включително годината на производство

 

Коефициент

Над 20 години

1,1

Над 15 до 20 години включително

1,0

Над 10 до 15 години включително

1,3

Над 5 до 10 години включително

 1,5

До 5 години включително

 2,3

 

2.Коефициент за екологична категория“ЕК“

Екологична категория

Коефициент

 

Без екологична категория, с екологични категории „Евро 1“ и „Евро 2“

1,10

„Евро 3“

1,00

„Евро 4“

0,80

„Евро 5“

0,60

„Евро 6“ и „EEV

0,40

 

        §2 Чл.7, ал.6 придобива следната редакция: “Товарен автомобил с техническа допустима максимална маса над 3.5 тона, но не повече от 12 тона, за всеки започнати 750 кг. Товароносимост - 15 лева“.

 

 

 

 

 

 

                                     

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

           /Добри Беливанов/