ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

                                 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

               от  Добри Беливанов – Кмет на Община Хасково

 

 

ОТНОСНО: Допълнение в Глава трета “Цени на неуредени със

                   закон услуги, оказвани или предоставяни от общината

                   на физически и юридически лица“ на Наредба за

                   определянето и администрирането на местните такси

                   и цени на услуги на територията на Община Хасково.

 

        Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

Съгласно действащата редакция на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково в Глава трета “Цени на неуредени със закон услуги, оказвани или предоставяни от общината на физически и юридически лица“ на цитираната Наредба, не фигурира текст, регламентиращ услугата „Копиране на документи на физически и юридически лица“, която да се предлага от служителите на община Хасково.

От направения анализ на дейността на общинските служители, обслужващи граждани и фирми в салона за обслужване /касов салон/, предоставяните услуги от Община Хасково, както и от броя на търсещите тази услуга е видно, че има нужда от нейното предоставяне и регламентиране.

Услугата се предоставя от служители на Община Хасково в салоните за обслужване на физически и юридически лица.

След преценка на необходимите материали, консумативи и заетост на служители от общинска администрация, предлагам да бъде създадена нова точка 10“а“  на  чл.56 със следния текст:

        “Копиране на документи“:

-         Формат А4 едностранно – 0.10 лв.

-         Формат А4 двустранно - 0.20 лв.

 

     Предвид изложеното предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

 

                                      Р Е Ш Е Н И Е:

 

 

        На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА,  във връзка с чл.110, ал.1 от ЗМДТ, Общински съвет - Хасково допълва Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково,   в частта на Глава трета “Цени на неуредени със закон услуги, оказвани или предоставяни от общината на физически и юридически лица“, както следва :

 

        §1 Създава се нова т.10“а“ на чл.56 с текст:

        “Копиране на документи“:

-         Формат А4 едностранно    - 0.10 лв.

-         Формат А4 двустранно      - 0.20 лв.

 

 

 

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

                   /Добри Беливанов /