ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ПК ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРОЕКТА ЗА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ТРИГОДИШНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО

 

 

 

  §1 В ГЛАВА ПЕТА – СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ И НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ:

 

  1. В чл.27, ал.2 досегашният текст: „Кметът на община Хасково организира съставянето на бюджетната прогноза и на бюджета на общината и при спазване условията на чл.67, ал.6 от Закона за публични финанси.

 

     Да се измени, както следва:

 

  „Чл.27, ал.2 Кметът на община Хасково разработва и организира съставянето на бюджетната прогноза и на бюджета на общината, със съдействието на кметовете на кметства,  и при спазване условията на чл.67, ал.6 и чл.82, ал.4 от Закона за публични финанси.”

 

  2. В чл.29, ал.2 досегашният текст: „Изготвеният проект на бюджета се придружава от разчети по показателите по ЕБК, от индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и от прогнозите по чл. 82, ал. 3 от ЗПФ”.

 

  Да се измени, както следва:

 

  „Чл.29, ал.2 Изготвеният проект на бюджета се придружава от разчети по показателите по ЕБК, определени с Указанията по чл.67, ал.6 от ЗПФ от индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и от прогнозите по чл. 82, ал. 3 от ЗПФ”.

 

 

     §2  В ГЛАВА СЕДМА – ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ:

 

     1. В чл.37, ал.3 досегашният текст:Общинският съвет има възможност да одобрява компенсирани промени между показатели на капиталовите разходи, както и между отделни обекти, финансирани със средства от целевата субсидия, определена със закона за държавния бюджет за съответната година, като промените се одобряват само в рамките на бюджетната година.”

 

     Да се измени, както следва:

 

     „Чл.37, ал.3 Общинският съвет одобрява компенсирани промени между показатели на капиталовите разходи, както и между отделни обекти, финансирани със средства от целевата субсидия, определена със закона за държавния бюджет за съответната година, като промените се одобряват само в рамките на бюджетната година.”

 

 

     2. В чл.37, ал.5 досегашният текст: „С настоящата Наредба са определени условията и редът за извършване на промени, наблюдение, оценка и контрол на показателите по чл.94, ал.3, т.1 и 2 и ал.6 от ЗПФ (Приложение №2 към Наредбата).

 

     Да се измени, както следва:

 

     „Чл.37, ал.5 С настоящата Наредба се определят условията и редът за извършване на промени, наблюдение, оценка и контрол на показателите по чл.94, ал.3, т.1 и 2 и ал.6 от ЗПФ (Приложение №2 към Наредбата).

 

 

  3. В чл.38 ал.1 досегашният текст: „Хасково може да оправомощи кмета на общината да извършва компенсирани промени по приетия бюджет на общината за съответната година, при спазване на ограниченията на ЗПФ, а именно:”

 

  Да се измени, както следва:

 

  „Чл.38 ал.1 Общински съвет – Хасково може да оправомощи кмета на общината да извършва компенсирани промени по приетия бюджет на общината за съответната година, при спазване на ограниченията на ЗПФ, а именно:”

 

 

     4. В чл.38, ал.2 да отпадне израза: „включително по бюджетите на второстепенните разпоредители към него, в рамките на промените по ал.1”

 

     и текстът да придобие следния вид:

     „Чл.38, ал.2 В изпълнение на правомощията си по ал.1 кметът издава заповеди.”

 

     5. В чл.38, ал.3 да отпаднат изразите: „и ал.2” и „съгласно упоменатите законови срокове”

 

     И текстът да придобие следния вид:

     „Чл.38, ал.3 След извършване на промени по реда на ал.1 кметът представя в общинския съвет актуализирано разпределение на променените бюджети, както и тези по чл.112, ал.5 от ЗПФ, които се одобряват по определен от Общинския съвет ред.”