ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №40

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 30.11.2018 ГОД.

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №808

 

На основание чл.21, ал.1,  т.23 от ЗМСМА, чл.18а, ал.1 от Закона за социално подпомагане и чл.36, ал.2, т.2б и чл.36в, ал.3, т.1 от ППЗСП, Общински съвет - Хасково реши:

 

1. Дава съгласие за разкриване на социалната услуга ,,Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“, с адрес, гр.Хасково, ул.,,Славянска“ №52, северно крило, като делегирана от държавата дейност, считано от 01.01.2019 г.:

  • капацитет на социалната услуга – 20 потребителя;
  • численост на персонала, съгласно Методиката за определяне на числеността на персонала на социалните услуги, утвърдена от министъра на МТСП;
  • средствата за издръжка са по натурални и стойностни показатели за услугата “Дневен център за деца и /или пълнолетни лица с увреждания”,  като делегирана от държавата дейност;

       

2. Възлага на Кмета на Община Хасково да изпрати настоящото решение до Регионална дирекция ,,Социално подпомагане“  - гр.Хасково за изготвяне на предложение до Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане, съгласно чл. 36в, ал. 1, т.1 и чл.36в, ал.3, т.1. от ППЗСП.

 

                                         

     

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                           /Таня Захариева/