ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №40

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 30.11.2018 ГОД.

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №802

 

 

      

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.23 от ЗОС, Общински съвет - Хасково открива процедура за отчуждаване на следните частни имоти:

 

1. Силвия Лъчезарова Иванова, собственик на Поземлен имот с идентификатор №77195.703.151 по КК на гр.Хасково,  целият с площ от 847,00 кв.м., площ за отчуждаване 47,00 кв.м,  при цена 2000 лв.

 

2. Динко Димитров Лозев, собственик на Поземлен имот с идентификатор №77195.703.152 по КК на  гр.Хасково, целият с площ от 867,00кв.м., площ за отчуждаване 101,00 кв.м.,  при цена 3000 лв.

      

      

ІІ. Определя начин на обезщетение на собствениците – парично.

 

      

ІІІ. Придобитите имоти ще бъдат със статут на публична общинска собственост, за прилагане на улична регулация в частта улица-тупик „Клен“ находяща се в ж.р. „Кенана“, гр.Хасково , Община Хасково“.

 

                                              

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                               /Таня Захариева/