ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №40

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 30.11.2018 ГОД.

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №801

 

 

       

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.38, ал.2 от ЗОС; във връзка с чл.61, ал.2 от НУРОС, Общински съвет – Хасково дава съгласие за учредяване правo на строеж в полза на Феим Тефик Ахмед и Мюмюн Емин Сюлейман за обект: „Пристройка и преустройство на съществуваща сграда в магазин“ за 19,81 кв.м. площ към сграда с идентификатор 77195.709.33.1, разположена в ПИ с идентификатор 77195.709.33 по КК на гр. Хасково (ж.к. „Орфей “); целия с площ 13878 кв.м.; при граници: ПИ с идентификатори 77195.709.37,  77195.709.38, 77195.709.40, 77195.727.14, 77195.727.81, 77195.727.11, 77195.727.2, 77195.727.1, 77195.709.80, 77195.709.79, 77195.709.77, 77195.709.76, 77195.709.74, 77195.709.75, 77195.709.64, 77195.709.69, 77195.709.68, 77195.709.65, 77195.709.32, 77195.709.35 на стойност 851,40 лева (осемсотин петдесет и един лева и четиридесет стотинки) без ДДС.

       

2. Упълномощава Кмета на Община Хасково да извърши всички нормативно определени действия в изпълнение на решението по т.1

 

 

                                              

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                              /Таня Захариева/