ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №40

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 30.11.2018 ГОД.

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №799

 

 

        

 I. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.63, ал.3 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково дава съгласие за учредяване на правo на строеж в полза на Али Мехмед Халил за допълнителната площ от 255,00 кв.м. за реализиране на обект: „Търговски обект – сграда за обществено обслужване с 2бр. магазини, заведение за бързо хранене, фризьорски салон и жилище“ в ПИ с идентификатор 77195.709.39 по КК на гр. Хасково, целия с площ 37269 кв.м., при граници: ПИ с идентификатори 77195.726.218, 77195.725.43, 77195.709.37, 77195.709.35, 77195.709.135, на стойност 10 959,20 лева (десет хиляди деветстотин петдесет и девет лева и двадесет стотинки) без ДДС.

       

II.Упълномощава Кмета на Община Хасково да извърши всички нормативно определени действия в изпълнение на решението по т.I.

 

 

 

                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                            /Таня Захариева/