ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №40

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 30.11.2018 ГОД.

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №798

 

 

 

   

I. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.63, ал.3 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково дава съгласие за учредяване на правo на строеж в полза на Петко Кирилов Костов и Веселин Йорданов Лозев за допълнителната площ от 95,79 кв.м. за реализиране на обект: „Сграда със смесено предназначение“ – Застройка №1 в ПИ с идентификатор 77195.712.49 по КК на гр. Хасково, ул. „Дунав“, целия с площ 4361 кв.м., при граници: ПИ с идентификатори 77195.712.64, 77195.712.88, 77195.712.50, 77195.712.51, 77195.710.187, 77195.712.48 на стойност 3831,60 лева (три хиляди осемстотин тридесет и един лева и шестдесет стотинки) без ДДС.

 

II. Упълномощава Кмета на Община Хасково да извърши всички нормативно определени действия в изпълнение на решението по т.I.

 

 

 

                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                               /Таня Захариева/