ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №40

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 30.11.2018 ГОД.

 

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №795

 

              

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.47 от ЗОС, чл.24, ал.2 и чл.25 от Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общинските жилища на територията на Община Хасково, Общински съвет – Хасково реши:

      

1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 77195.711.7.3.23  по КК на гр.Хасково, представляващ  Апартамент №63, находящ се в гр.Хасково, ул.“Изток“, жилищен блок №8-12, вх.В, ет.8, с площ 37,66 кв.м, се продава на Невена Асенова Боянова и Смаил Илми Смаил  от гр.Хасково, за сумата от 15 247,32 лева без ДДС и дължимите данъци и такси.

 

 

 

 

                                              

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                            /Таня Захариева/