ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №40

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 30.11.2018 ГОД.

 

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №794

 

 

 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1       от ЗОС, Общински съвет – Хасково дава съгласие Поземлен имот с идентификатор 77195.113.253. да бъде обявен за частна общинска собственост.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                             /Таня Захариева/