ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №40

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 30.11.2018 ГОД.

 

 

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №787

 

 

 

       

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково, както следва:

 

       

§1 В чл.42 се правят следните изменения:

       

1. т.15 се отменя.

       

2. т.16 се отменя.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                             /Таня Захариева/