ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХАСКОВО
 
 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
 от инж.Георги Иванов – Кмет на Община Хасково
 
 ОТНОСНО: Отмяна на Противопожарна наредба.
 
 Уважаеми общински съветници,
 
С Решение №129 от 18.12.1992 г., Общински съвет – Хасково е приел Противопожарна наредба. Към момента наредбата не се прилага, доколкото въведените в нея правила и нормативи са претърпели многократни изменения и понастоящем са уредени в Закона за устройство на територията, Закона за МВР и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане.
С оглед на горното, предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното
 
Р Е Ш Е Н И Е:
 
 На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково отменя Противопожарна наредба.
 
 
ВНОСИТЕЛ
ГЕОРГИ ИВАНОВ
Кмет на Община Хасково