Справка по чл.26 ал.5 от ЗНА

 

 

На 18.10.2018 г. е публикувана Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково (Наредбата)

   

Съгласно чл.26 от Закона за нормативните актове, до 18.11.2018 г. НЕ СА ПОСТЪПИЛИ писмени предложения за изменения и допълнения на проекта за решение, както на официалните електронни адреси, така и в Деловодството на Община Хасково и на Общински съвет – Хасково.