ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

                                     ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

          от Добри Беливанов – Кмет на Община Хасково

 

 

ОТНОСНО: НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ТРИГОДИШНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО

 

        Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

       През 2017 г. в Община Хасково бе извършен одит от екип на Сметна палата за периода от 2015 г. до 2016 г. Една от изследваните области беше „Възникване и управление на общинския дълг“. При разглеждане на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Хасково, приета с Решение №538 от 31.01.2014 г. на Общински съвет – Хасково, бяха установени несъответствия със Закона за публичните финанси и Закона за общинския дълг. Предвид това, че Наредбата не е променяна от 2014 година, а впоследствие има изменения в нормативната уредба, препоръката на Сметна палата е за изготвяне на актуализирана Наредба за условията за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета от общината.

        Предлаганият проект на Наредбата е разработен в съответствие с действащите към настоящия момент нормативни актове.

      

 

        Предвид изложеното предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

 

 

 

                                                 Р Е Ш Е Н И Е:

 

          На основание чл.21, ал. 1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.82, ал.1 от Закона за публичните финанси, Общински съвет – Хасково приема:

 

  1. Отменя Наредба за условията за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Хасково, приета с Решение №538/31.01.2014 г. на Общински съвет- Хасково.

 

  1. Приема Наредба за условията за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Хасково.

 

 

 

 

 

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

            /Добри Беливанов/