ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №39

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 26.10.2018 ГОД.

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №786

 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,  чл.10 във връзка с  §3 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси, Общински съвет - Хасково приема Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Хасково, съгласно текста, приложен към настоящото решение и неразделна част от него.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:                                                                                                

                           /Таня Захариева/

 

:p> 

 

Прикачени файлове