ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №39

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 26.10.2018 ГОД.

 

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №782

 

 

     

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково одобрява задание и разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план по чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ – за улична регулация на кв.1209 по регулационния план на гр.Хасково, ж.р. „Каменец”, при условията на чл.16а от ЗУТ с цел осигуряване на достъп до всички вътрешни имоти от квартала.

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

                                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:                                                                                                

                            /Таня Захариева/