ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №39

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 26.10.2018 ГОД.

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №781

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.49 от ЗФВС, чл.8, ал.9  от ЗОС и чл.4, ал.2, чл.8, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост,  Общински съвет - Хасково:

 

1. Допълва Списък на спортните обекти и съоръжения, които е предвидено да бъдат отдавани под наем с имот:

Два броя помещения, с обща площ 44,11 кв.м. в Спортна зара „Дружба“, находяща се в гр.Хасково, ул.“Драгоман“ 2.

 

2. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2018 год. и дава съгласие да бъде отдаден под наем имот – публична общинска собственост по реда на чл.75 и 76 от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта за срок до 10 години следния имот:

Два броя помещения с обща площ 44,11 кв.м. в Спортна зара „Дружба“, находяща се в гр.Хасково, ул.“Драгоман“ 2, месечен наем 30,00 лв. без ДДС.

 

3. Датите за подаване на мотивирани искания и допълнителни условия да се посочат със заповед на Кмета на Община Хасково .

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:                                                                                               

                          /Таня Захариева/