ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №39

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 26.10.2018 ГОД.

 

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №780

 

 

              

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1  от ЗОС,  във връзка с процедура по реда на чл.17, ал.3 и 5 от ЗУТ,чл.6, ал.1 от ЗОС, Общински съвет – Хасково:

             

1. Променя собствеността на частта от 33,00 кв.м., която не попада в габаритите на новопроектираната улица по одобрения и влязъл в сила план за улична регулация, от публична в частна общинска собственост.

              

2. Дава съгласие да се придадат 33,00 кв.м. площ от общински Поземлен имот с идентификатор 77195.708.515  към  Поземлен имот с идентификатор 77195.708.256 по КК на гр.Хасково.

             

3. Упълномощава Кмета на Община Хасково да сключи предварителен договор с Диана Вълчева Параскова за прехвърляне в собственост  на частта от 33,00 кв.м. от Поземлен имот с идентификатор 77195.708.515 по КК на гр.Хасково, при цена 980,00 лева без ДДС.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:                                                                                                

                               /Таня Захариева/