ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №39

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 26.10.2018 ГОД.

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №776

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.1 от ЗОС, Общински съвет – Хасково реши:

        

1. Дава съгласие временно да се ползва втори етаж от Обществена къпалня, находяща се на ул.“Единство“, в кв.Република, за пренощуване на бездомни лица на територията на Община Хасково, за периода 01.11.2018 г. – 31.03.2019 г.

       

2. Възлага на Кмета на Община Хасково да предприеме действия, като същите са съобразени и с действащото трудово законодателство на страната, за изпълнение на решението по т.1.

 

               

 

 

 

 

                                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:                                                                                               

                          /Таня Захариева/