ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №39

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 26.10.2018 ГОД.

 

 

 

 

     РЕШЕНИЕ №774

 

 

  1. На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.52, ал.1 и ал.2 от ЗОС, Общински съвет  - Хасково определя нова численост на персонала на ОП „Младежки център“ – гр. Хасково в частта за местна дейност от 20 бр. на 21 бр., както следва:

 

 

Длъжности

Било

Става

Директор

1

1

Заместник - директор

1

1

Сектор „Административно-стопанска и финансова дейност“

9

9

Сектор „Дейности за свободното време за деца и младежи“

9

10

Обща численост на персонала

20

21

 

 

 

               

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:                                                                                               

                                  /Таня Захариева/