ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №39

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 26.10.2018 ГОД.

 

 

    

РЕШЕНИЕ №773

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.52, ал.1 и ал.2 от ЗОС, Общински съвет  - Хасково реши:

1. Определя нова численост на персонала на ОП „Екопрогрес“ – гр. Хасково,  в частта за местните дейности, от 303 бр. на 311 бр

2. Приема промяна на структурата на персонала на ОП ”Екопрогрес” – гр.Хасково, както следва:

                                                                    

Други дейности по благоустройството 

26

Озеленяване                               

83

Чистота                                                    

116

Зоокът                                                       

11

 Цим.изделия и ремонт улич.настилки

33

Знаци и пътна маркировка                      

11

Осветление на улици и площади

8

Микропазари                            

3

Приюти за безстопанствени животни

8

Спортни обекти/КСК,стадион/

12

Всичко средно списъчен състав

311

 

               

                                  

    

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:                                                                                            

                            /Таня Захариева/