ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №39

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 26.10.2018 ГОД.

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №770

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.7 от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителните и канализационни услуги, сключени между Оператора „ВиК“ ЕООД – гр.Хасково  и Асоциацията по ВиК – Хасково, чиито член е и Община Хасково, Общински съвет –Хасково реши:

1.   Приема представените по списъка активи на Оператора „ВиК“ ЕООД –  гр.Хасково, описани в фактура № 9140000082 от 29.12.2017г. на стойност 172 679,45 лв. без ДДС или 207 215,34 лв. с ДДС. От представения списък на Оператора не се приемат следните три обекта с позиции №238 и №262 поради несъответствие съгласно нормативната уредба и закона за устройство на територията и №269 като ПДС, описани в протокола на междуведомствената комисията при огледа им.

2.   Обект под №299 с писмо на „ВиК“ ЕООД се удостоверява, че не е  самостоятелен обект, отпада от списъка и е част от обект с № 309, като на последния му се променя стойността на 7430,45 лв., корегирано в списъка.     

3.   Дава съгласието да се заведат по баланса на Община Хасково представените активи в приетия им стойностен вид, след приемането им с Решение на Общинския съвет и последващо подписване на приемо–предавателен  протокол.  

4.   Община Хасково от името на кмета и главния счетоводител, да подпишат приемо - предавателен протокол с оператора „ВиК“ ЕООД - гр.Хасково на предварително приетите от комисията по горе посочен списък с активи.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:                                                                                           

                          /Таня Захариева/