ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №39

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 26.10.2018 ГОД.

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №769

 

 

 

І. На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите, Общински съвет – Хасково реши:

1. Дава мандат на кмета на Община Хасково – Добри Беливанов,  за участие в заседанията на общите събрания на Асоциация по В и К Хасково.

2. При невъзможност да участва лично, възлага на представителя по т.1 да упълномощи с изрично пълномощно Велин Балкански – заместник-кмет на Община Хасково.

3. Съгласува позиция по точките от проекта за дневен ред на извънредното Общо събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Хасково, което ще се проведе на 02.11.2018 г., петък, от 11.00 ч. в сградата на Областна администрация Хасково, както следва:

По точка 1: Приема решение, съгласно чл.198в, ал.4, т.2 от Закона за  водите, за сключване на Допълнително споразумение №1 към договора за  стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията  и предоставяне на Водоснабдителни и Канализационни услугите, сключен на 14.04.2016г. между страните: Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр.Хасково и оператора „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр.Хасково и упълномощаване на председателя на Асоциацията по В и К – Хасково да го подпише от името на Асоциацията.  – „ЗА”.

                                                                                                2.

По точка 2: Приемане на подробна инвестиционна програма за 2018г. на  „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр.Хасково. – „ЗА”.

 

 ІІ. На основание чл.60, ал.1 от АПК, Общински съвет – Хасково допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:                                                                                           

                         /Таня Захариева/