ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

                                                            

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от Добри Беливанов – Кмет на Община Хасково

 

 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи,

                  свързани с разкопаване на територията на Община  Хасково.

 

 

        Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

        Със свое Решение №439 от 27.11.2009 г. Общински съвет – Хасково е приел   Наредба за  реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване. В последствие Наредбата е изменена и допълнена с Решение №552 от 28.05.2010 г.,  Решение №637 от 24.09.2010 г., Решение №171 от 01.06.2012 г.,  Решение №295 от 23.11.2012 г.,  Решение №209 от 22.07.2016 г. и   Решение №385 от 24.02.2017 г. на Общински съвет – Хасково .

        С  тази Наредба се определят условията и реда за извършване на строителни и монтажни работи (СМР) по смисъла на § 5, т. 40 от Закона за устройство на територията, свързани с разкопаване на улични и тротоарни настилки, вътрешно-квартални пространства, общински и полски пътища, озеленени и залесени площи на територията на  община Хасково както и конкретните правомощия на Кмета на общината и органите на общинска администрация, свързани със съгласуването, координацията и контрола на дейностите по нея.

            С Решение №510 от 21.06.2018 г. Административен съд – Хасково отменя изцяло Наредбата  за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на територията на Община Хасково с мотив, че не са спазени изискванията на чл.26, ал.2 от ЗНА при приемането й.

            Предлаганият проект на настоящата Наредба е разгледан от  Постоянната комисия  по ТСУ и транспорт на Общински съвет Хасково на заседание на комисията на 18.10.2018г., приведена е  в съответствие със забележките на комисията и с действащите към настоящия момент нормативни актове.

            Тенденциите в местното самоуправление и местната администрация са най-концентрирано изразени в Европейската Харта за местното самоуправление. Тази харта е документа, подчертаващ необходимостта от отчитането в правните актове на всички особености на местните структури с оглед задоволяването на потребностите на населението по места чрез ефективно местно самоуправление. Доколкото настоящият проект на Наредба е с предмет на подзаконов нормативен акт, който подлежи на издаване на основание  чл.21, ал.1, т.13 и ал.2 от ЗМСМА от Общински съвет, като орган на местното самоуправление, то приложими са разпоредбите на Европейската Харта за местно самоуправление.

         Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

 

                                                      Р Е Ш Е Н И Е:

 

          На основание чл.21,  ал.2 от ЗМСМА и §5, т.40 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Хасково:

 

         1. Отменя Наредба за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване, приета  с Решение №439 от 27.11.2009 г. и изменена и допълнена с Решение №552 от 28.05.2010 г.,  Решение №637 от 24.09.2010 г., Решение №171 от 01.06.2011 г.,  Решение №295 от 23.11.2012 г.,  Решение №209 от 22.07.2016 г. и Решение №385 от 24.02.2017 г. на  Общински съвет – Хасково.

 

         2. Приема Наредба за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на територията на Община Хасково.

 

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

            /Добри Беливанов/

 

 

Прикачени файлове