ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от Добри Беливанов – Кмет на Община Хасково

 

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково (Наредбата)

 

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

        

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково е приета с Решение №586/07.03.2003 г. на Общински съвет – Хасково, като през годините е търпяла множество изменения и допълнения. Към настоящия момент е наложително нейното изменение предвид причините и мотивите изложени в настоящата докладна записка.

       

1.Причини

Наредбата на ОбС – Хасково представлява подзаконов нормативен акт, с която съгласно чл.76, ал.3 от АПК и чл.8 от ЗНА се уреждат, съобразно нормативните актове от по-висока степен, обществени отношения с местно значение. Това означава, че с наредбите, приемани от общинските съвети, следва да бъдат уреждани само неуредените от нормативните актове от по-висока степен обществени отношения, в рамките на предоставената законова делегация и без приеманите норми да противоречат на нормативен акт от по-висок ранг.

Действащата норма на чл.42, т.15 и т.16 от Наредбата противоречи на посоченото по-горе правило поради следните обстоятелства:

Съгласно чл.42, т.15 се предвижда, че за извършване на услуги по гражданско състояние се заплащат следните такси:

Т.15.Пресъставяне на актове по гражданско състояние от чужбина

- обикновена услуга /7 дни/ - 50.00 лв.;

- бърза услуга /3 дни/ - 70.00 лв.;

- експресна услуга /1 ден/ - 120.00 лв.

/изм. с Решение №233 от 20.07.2012 г./

 

      

В т.16 пък е определена такса за Отразяване на съдебни решения от чужбина – 50.00 лв.

           

Възможността общинските съвети да определят подобен вид такси не е законово уредена, като в същото време е налице противоречие с чл.110, ал.2, т.4 от ЗМДТ, съгласно който не подлежат на таксуване услугите по отбелязвания, допълвания и поправки в актовете за гражданско състояние.

       

Производството по признаване на чуждестранно съдебно решение не е самостоятелно производство и не представлява услуга. То е част от процедурата по вписване на обстоятелства във връзка с гражданската регистрация, която сама по себе си представлява услуга освободена от такса по силата на чл.110, ал.2, т.4 от ЗМДТ.

 

2.Цели

С отмяната на чл.42, т.15 и т.16 от Наредбата се цели спазването на принципите за законност, за прилагане на нормативен акт от по-висока степен и достъпност, при предоставянето на услуги на гражданите.

 

3.Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба

За прилагането на Наредбата, след отмяната на чл.42, т.15 и т.16, не са необходими допълнителни финансови средства или друг ресурс. Като цяло производствата по отразяване на чуждестранни актове по гражданско състояние от чужбина представляват незначителна част от общия обем от услуги, които Община Хасково предоставя на гражданите и ще продължи да се извършва от служителите в общината.

 

4.Очаквани резултати

С премахването на незаконосъобразно определените такси свързани с отбелязвания, допълвания и поправки в актовете за гражданско състояние се очаква гражданите, за които са настъпили такива събития в чужбина, да проявят активност и да представят актовете, които да бъдат отразени в базата данни. Това от своя страна би допринесло и за поддържането на НБД с актуална информация в нея.

 

5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз

Предлаганият проект за приемане на Наредба за изменение и допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, както и с директивите на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основните нормативни актове с тях.

 

Предвид на гореизложеното, предлагам Общински съвет - Хасково да приеме следното

 

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

 

Общински съвет - Хасково, на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково, както следва:

 

       

§ 1.В чл.42 се правят следните изменения:

1.т.15 се отменя.

2.т.16 се отменя

 

 

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

         /Добри Беливанов/