ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №38

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 28.09.2018 ГОД.

 

 

 

 

 

     РЕШЕНИЕ №767

 

     

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.29 от ЗОЗЗ и чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет – Хасково да предварително съгласие:

  • за прокарване на външно ел.захранване към поземлени имоти №091001 и №091017 в землището на с.Клокотница през поземлени имоти:
  • №000184, м. „Тарман дере”, землище с.Клокотница, с НТП – пасище, стопанисвано от Община Хасково;
  • №000166, м. „Драчовица”, землище с.Клокотница, с НТП – полски път, публична собственост на Община Хасково;
  • №000168, м. „Драчовица”, землище с.Клокотница, с НТП – дере, публична собственост на Община Хасково;
  • №000124, м. „Балменските”, землище с.Клокотница,с НТП – пасище, стопанисвано от Община Хасково.

  В предварителното съгласие се включва и сервитутната зона, определена от трасето на ел.провода.

  Определя срок на валидност на решението за предварително съгласие – 12 месеца.

 

2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково одобрява задание и разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план – парцеларен план за електрозахранване на поземлени имоти №091001 и №091017 в землището на с.Клокотница. Проектът за ПУП е част от комплексен проект за строеж: „Външно електрозахранване на автоборса и автосервиз”.

 

 

 

 

 

 

                                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:                                                                                   

                          /Таня Захариева/