ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №38

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 28.09.2018 ГОД.

 

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №765

 

            

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково одобрява задание и разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – план за застрояване, план-схеми по чл.108 от ЗУТ за поземлен имот 77195.117.19, м.„Дерекьой топра”, землище на гр.Хасково, с цел промяна предназначението на земята от земеделска в урбанизирана територия с предназначение „за жилищни нужди”.

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:                                                                           

                            /Таня Захариева/