ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №38

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 28.09.2018 ГОД.

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №764

 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, вр. с чл.109, ал.2, чл.110, ал.1, т.2  от ЗУТ, Общински съвет - Хасково

 

О Д О Б Р Я В А :

 

Проект за проект за подробен устройствен план – план за улична регулация и план за регулация на ПИ 77195.374.41 по кадастралната карта на гр.Хасково.

Южно от УПИ ХІ за гробищен парк, кв.21 – Източна индустриална зона по регулационния план на гр.Хасково се проектира нова улица с нови осови точки о.т.3450 - о.т.3451 - о.т.3452 - о.т.3453 - о.т.3454 - о.т.3455 - о.т.3456 - о.т.3457 - о.т.3458 с ширина 9.00м, от които уличното платно е  6.00м и  два тротоара по 1.50м. Новопроектираната улица попада върху части от поземлени имоти 77195.374.31, 77195.374.41, 77195.374.40 и 77195.752.99 по кадастралната карта на гр.Хасково,

В кв.21 – Източна индустриална зона, гр.Хасково за частта от поземлен имот 77195.374.41, която е южно от новопроектираната улична регулация се образува УПИ ХVІІ с предназначение „за гробищен парк“.

 

Планът за регулация е нанесен със зелени и кафяви линии, щрихи и надписи в проекта.

Съгласно чл.215 от ЗУТ, Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обявяването в Държавен вестник чрез Община Хасково пред Хасковския административен съд.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:                                                                              

                          /Таня Захариева/