ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №38

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 28.09.2018 ГОД.

 

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №762

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково дава съгласие Община Хасково да кандидатства по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от Мярка  8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване на жизнеспособността на горите“.

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:                                                                              

                            /Таня Захариева/